Dr Maria Szcześniak

note /search

Analiza granulometryczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

Analiza granulometryczna OPIS TEORETYCZNY Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości w nim poszczególnych frakcji. Badanie uziarnienia gruntów niespoistych wykonuje się metodą sitową, a w gruntach s...

Badania makroskopowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1134

BADANIA MAKROSKOPOWE Badania makroskopowe mają na celu określenie nazwy gruntu i niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie rodzaju i nazwy gruntu, jego nazwy i barwy i wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia. Oznaczenia i podział g...

Badanie granic konsystencji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 525

Badanie Granic Konsystencji Opis teoretyczny i metody badań Próba rozcierania w wodzie: Grunt należy rozcierać między dwoma palcami w zanurzonymi w wodzie. Ziarna piasku przy rozcieraniu są wyczuwalne, więc zawartość frakcji piaskowej w danej próbce gruntu można określić dość trafnie. Jeżeli w tra...

Określenia stanu i spoistości gruntu spoistego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1911

ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 5. (Określenie stanu i spoistości gruntu spoistego). OPIS TEORETYCZNY Stan gruntu spoistego określa parametr zwany stopniem plastyczności IL, obliczany według następującego wzoru: w którym: IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana), wn - wilgotność naturalna [% l...

Oznaczanie objętościowej i właściwej wilgotności gruntu-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

Oznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntu   OPIS TEORETYCZNY Gęstością objętościową (ρ) gruntu nazywa się stosunek masy próbki gruntu (w stanie naturalnym) do jej objętości. Wyznacza się ją ze wzoru: gdzie: ρ - gęstość objętościowa [t/m3, g/cm3], mm - masa próbki gruntu w...

Oznaczanie spójności i kąta tarcia wewnętrznego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2107

1.Oznaczenie spójności c i kąta tarcia wewnętrznego  gruntu metodą bezpośredniego ścinania. Wytrzymałość próbek na ścinanie określa się przez przykładanie siły ścinającej w kierunku prostopadłym do dwóch przeciwległych boków o prz...

Oznaczanie wskaźników testowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział BLiW INSTYTUT GEOTECHNIKI Ćwiczenie laboratoryjne z Mechaniki Gruntów Temat: Oznaczenie wskźników testowych (klasyfikacyjnych). 1.Temat: Konsystencja gruntu.Wyznaczenie stopnia plastyczności Il Wprowadzenie teoretyczne W celu wyznaczenia stopnia plastyczności grun...

Parametry geotechniczne-liczbowe charakterystyki cech fizycznych grunt...

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2534

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Zakład Mechaniki Gruntów SPRAWOZDANIE NR 2 Parametry geotechniczne-liczbowe charakterystyki cech fizycznych gruntów. Wyznaczenie podstawowych wzkazników identyfikacyjnych ρ, ρs, w obliczenie wzkaźników pochodnych ρ,...

Wytrzymałość gruntu badanie ATS i ABS-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 4872

Politechnika Wrocławska Laboratorium Mechaniki Gruntów Wrocław, Wytrzymałość Gruntu: Badanie Ats i Abs 1. Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania Opis teoretyczny i metoda badawcza Opór tarcia w odniesieniu do jednostki powierzchni ścinania gruntów sypkich (piasków suchych) w stanie równowag...