Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska - strona 7

Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE Uwagi ogólne: Zabezpieczenie majątkowe = środek przymusu procesowego; jego celem jest zabezpieczenie wykonania przyszłego orzeczenia sądu w zakresie kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym oraz roszczeń o naprawie szkody. Inaczej mówiąc zabezpieczenie na m...

Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego. Recepcji określonych przepisów części ogolnej kodeksu karnego dokonano jedyniew odniesieniu do przestępstw skarbowych- chodzi tutaj zwłaszcza o art 20 paragraf 2 kks, nie uczyniono tego w stosunku do wykroczeń skarbowych. W drodze r...

Zasady obowiązywania ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Zasady obowiązywania ustawy- KKS. Czas popełnienia czynu karnego skarbowego i zasady doboru odpowiedniego ustawodawsta karnego skarbowego dla jego ocen. Dla ustalenia znaczenia czasu popełnienia czynu karnegego skarbowego niezbędne są 2 kwestie: -ustalenie czy dane zachowanie było dozwolone, czy z...

Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2261

ZBIEG PRZESTĘPSTW SKARBOWYCH LUB WYKROCZEŃ SKARBOWYCH ORAZ ZBIEG PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO LUB PRZEPISÓW KKS I PRZEPISÓW KARNYCH INNYCH USTAW na gruncie prawa ka...

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1596

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności: Uwagi ogólne: Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności należy do tradycyjnych instytucji prawa karnego skarbowego. Sprawca przestępstwa lub

Właściwość z łączności spraw-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

WŁAŚCIWOŚĆ Z ŁĄCZNOŚCI SPRAW Odstępstwo od ustalenia właściwości rzeczowej i miejscowej. Art. 33. § 1. Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowaw...

Funkcje procesowego prawa karnego-opracoewanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 602

FUNKCJE PROCESOWEGO PRAWA KARNEGO: 1. Funkcja porządkująca- normy regulują, porządkują przebieg postępowania • koordynator czynności procesowych (ściśle określa kolejność) • prawo procesowe stwarza prawną podstawę działania organów ścigania

Konstrukcja procesu karnego-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 756

KONSTRUKCJA PROCESU KARNEGO Działanie uczestników podzielone na etapy- stadia (fazy procesowe, niektórzy wyróżniają też podfazy). Stadia- kluczowe odcinki, charakteryzują się specyficznymi celami, zadaniami (w oparciu o nie wyróżnia się stadia). Stadium zamyka i otwiera akt procesowy (postępowanie...

Obowiązki temporalne i terytorialne-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

OBOWIĄZKI TEMPORALNE I TERYTORIALNE Obowiązki trwałe lub czasowe, - kpk- sposób trwały - ustawa o świadku koronnym - były tymczasowe Prawo procesowe podlega zasadzie lex retro no...

Odpowiedzialność karna-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA zasada ponoszenia ujemnych konsekwencji przewidzianych w kk. Za te czyny, które są przewidziane w ustawie karnej odpowiada sprawca (odpowiedzialność karnomaterialna ). Każdy ponosi odpowiedzialność za czyny własne. Wyjątek : kw- odpowiedzialność za czyny innych osób Odpowie...