Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska - strona 3

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym i jej charakterystyka Odpowiedzialność posiłkowa : -to odpowiedzialność osób trzecich za grzywnę i równowartość pieniężną przepadku przedmiotów przestępstwa orzeczoną wobec s...

Odstąpienie od wymierzenia kary

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Odstąpienie od wymierzenia kary - to instytucja sądowego wymiaru kary o charakterze fakultatywnym, której zastosowanie zawsze zależy od uznania sądu. Może mieć zastosowanie zarówno do sprawców przestępstw skarbowych, jak i ...

Okoliczności uchylające lub umniejszające winę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2184

Okoliczności uchylające lub umniejszające winę i ich wpływ na odpowiedzialność karną. a) Nieletniość -za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17, chyba że przepis ustawy ...

Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY Postępowanie mandatowe: Uwagi ogólne: Postępowanie mandatowe = szczególny rodzaj postępowania w sprawach o wykroczenia, gdyż ma najbardziej uproszczoną procedurę. Jest postępowaniem pozasądowym, które cechuje szybkość i ekonomika. Jest ono korzystn...

Podżeganie i pomocnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1449

PODŻEGANIE Podżegacz - chce aby inna osoba dokonała czynu zabronionego i nakłania ją do tego. Istota podżegania polega na wzbudzaniu u innej osoby zamiaru naruszenia prawa . Nakłanianie może przejawiać się w dowolnej formie: pisemnie, ustnie, z...

Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych -podmiotem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, czyli sprawcą może być tylko osoba fizyczna -jest to związane ze specyfiką prawa karnego opartego na indywidualnym czynie sprawcy, indywid...

Pojęcie prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Pojęcie prawa karnego skarbowego Prawo karne skarbowe to zespół norm o charakterze materialnoprawnym, procesowym i wykonawczym, które określają jakie zachowania godzące lub zagrażające dochodom lub interesom finansowym Skarbu Państwa lub innych podmiotów publicznoprawnych są zabronione pod groźbą k...

Porządek czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Porządek czynności: p.p. może być prowadzone w fazie: - in rem: w sprawie o dane przestępstwo, - in personam: - przeciwko określonej osobie, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub przystąpiono do jej przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jeżeli istnieją dane uzasadniające podejr...

Postępowanie nakazowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE 1.Postępowanie nakazowe - to fakultatywny tryb postępowania szczególnego II stopnia, którego dopuszczalność uzależniona jest od wystąpienia 3 rodzajów przesłanek: a) ogólnych postępowania karnego, warunkujących...

Postępowanie odwoławcze, apelacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1442

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Środki odwoławcze - to procesowe instytucje, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać instancyjnej kontroli nieprawomocnych rozstrzygnięć organu pierwszej instancji w celu ich zmiany lub uchylenia: 1. APELACJA a) Przedmiot zaskarżenia - wyrok sądu pierwszej instancji...