Dr Marek Wasiński - strona 2

Akty władcze państwa kontra akty o innym charakterze-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Akty władcze państwa kontra akty o innym charakterze Duże problemy rodzi kwestia odróżniania aktów władczych państwa od aktów o innym charakterze. Na gruncie jednej z istniejących koncepcji za akty władcze uznaje się tylko takie akty, które mogą być dokonane jedynie przez suwerena, np. są to wewnęt...

Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzyna...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 350

Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego (PM) i społeczności międzynarodowej (SM) Zawartość każdego systemu prawnego jest w dużej mierze pochodną warunków panujących w społeczności, która ten system wytworzyła. Przykład dotyczący prawa rzymskiego Społeczeństwo starożytnego Rzymu było społec...

Hierarchia norm zobowiązań w prawie międzynarodowym-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Hierarchia norm (zobowiązań w prawie międzynarodowym). Przez termin „źródło prawa” rozumie się formę, w jaką ujęte są „normy prawne”. Art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych „Wszyscy członkowie powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko c...

Jurysdykcja państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

Jurysdykcja państwa (JP) Wyróżniamy 3 typy JP: Jurysdykcja ustawodawcza (legislacyjna) - kompetencja do stanowienia prawa. Jurysdykcja wykonawcza - kompetencja do egzekwowania obowiązującego prawa. Jurysdykcja sądowa - kompetencja sądów danego państwa do rozstrzygania wnoszonych doń spraw. Wobe...

Jurysdykcja wykonawcza i sądownicza-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Jurysdykcja wykonawcza Należy postawić pytanie, czy państwo uprawnione jest do tego, by egzekwować ustanowione przez siebie prawo w stosunku do każdego, kogo to prawo dotyczy, innymi słowy - czy zakres jurysdykcji wykonawczej jest taki sam jak zakres jurysdykcji ustawodawczej? Jurysdykcja wykonawcz...

Konstrukcja ACQUIESCENCE-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Konstrukcja ACQUIESCENCE. Określić można ją w pewnym uproszczeniu jako milczące uznanie. Państwo, które nie protestuje przeciwko pewnemu stanowi rzeczy, pomimo możliwości zgłoszenia takiego protestu, traktować należy jako uznające pewne fakty i godzące się z ich skutkami wobec siebie. Qui tacet cons...

Międzynarodowe trybunały karne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Międzynarodowe trybunały karne W pewnych przypadkach sprawy przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne na terytorium danego państwa podlegać mogą nie tylko jurysdykcji sądów krajowych ale podlegać mogą również jurysdykcji jednego z międzynarodowych sądów karnych (MSK). Pierwszym stałym MSK jest...

Norma zwyczajowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Norma zwyczajowa Przykład normy zwyczajowej dotyczącej szelfu kontynentalnego: Już od końca wieków średnich na gruncie prawa międzynarodowego przyjmowano, że część morza bezpośrednio przylegająca do lądu stanowi integralny element terytorium państwa nadbrzeżnego (kwestia sporną pozostawała jedynie...