Dr Marek Rakowski

note /search

Cechy państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1435

Nauka o państwie. Platon i Arystoteles głosili, że państwo jest kategorią pierwotną; ta myśl była kontynuowana przez Hegla (Hegel): ”społeczeństwo wytworem państwa”. Inne koncepcje: ”państwo jest wytworem społeczeństwa”: Hobe, Lock, Rousseau; na pewnym etapie w społeczeństwie dochodzi do zawarcia ...

Konstytucja i rodzaje sposobu rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Zasada konstytucjonalizmu: przepisy ustawy zasadniczej (konstytucji) regulują zasady fundamentalnej kwestii praw i obowiązków obywateli. Konstytucja: w znaczeniu formalnym: istnieje w formie konkretnego aktu prawnego w znaczeniu materialnym: ma znaczenie szersze, może być w szczególności całokszt...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Obowiązywanie prawa obowiązywanie wewnętrzne - obo- wiązywanie konkretnej normy prawnej w ramach systemu prawa; norma prawna jest wtedy normą obowiązującą, gdy spełnia odpowiednie kryteria obowiązywania w ramach danego systemu prawnego obowiązywanie zewnętrzne - wskazuje nam na to, co jest podstaw...

Organy władzy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008

Organ państwowy - zorganizowany i wyodrębniony zespół ludzi i środków utworzony i działający na podstawie przepisów prawa, wykonujący określone zadania w imieniu państwa i który dla realizacji tych zadań może korzystać ze środków władczych, w tym stosować przymus, np. minister, prezydent. Urząd pań...

Podstawowe pojęcia związane z nauką o państwie i prawie-opracowanie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

Prawo - zespół wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych na ogół w formę pisemną i mających szczególną strukturę wewnętrzną, a także pozostających w związkach z innymi rodzajami wypowiedzi. Wypowiedzi opisowe - zdania w sensie logicznym, stwierdzają fakty, pełnią funkcję sprawozdawczą,...

Prawo karne-podstawowe zagadnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 630

Prawo karne prawo karne materialne - uregulowane w Kodeksie Karnym (z 1997 roku), zawiera: definicję przestępstwa określa kiedy sprawca nie popełnia przestępstwa rodzaje kar i zasady ich wymierzania definicje poszczególnych przestępstw i wskazania jakie grożą za nie kary postępowanie (procedura...

Przepis prawny i stosunek prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

lex perfecta - norma, która zawiera sankcję nieważności względnej lub bezwzględnej lex plusquamperfecta - norma, która zawiera sankcję nieważności i represję lex minusquamperfecta - norma, która zawiera tylko sankcję represyjną lex imperfec...

Sposoby zdoboywania głosów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Różne sposoby zdobywania głosów (mandatów): model brytyjski (first-past the post): mandat zdobywa ten kandydat, który dostał większość głosów zasada większości bezwzględnej: kandydat musi zdobyć większość głosów i musi także zdobyć ...

Stosowanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Stosowanie prawa - sformalizowane działanie kompetentnych organów władzy publicznej polegające na podejmowaniu i realizacji decyzji indywidualnych i konkretnych; może polegać na stosowaniu decyzji lub sankcji normy prawnej. Zwraca się też uwagę na to, że termin stosowanie prawa może być używany w zn...

System prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 651

System prawa Prawo jest uporządkowaną całością i ma pewne cechy: system prawa zbudowany jest z norm prawa, a nie z przepisów prawa, ponieważ przepisy nie mogą spełniać warunków hierarchiczności, zupełności i niesprzeczności system prawa jest uporządkowany, a jego uporządkowanie polega na istnieni...