Dr Marcin Wielec - strona 6

Organizacja wewnętrzna NIK-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

Organizacja wewnętrzna NIK-u. Funkcję Prezesa pełni osoba powołana na to stanowisko przez Sejm za zgodą Senatu. Prezes jest powoływany na kadencję 6-letnią. Wiceprezesi są powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK (art. 21 uNIK). Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny NIK oraz dalszy...

Organy kolegialne w SN-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Organy kolegialne w SN. Organami kolegialnymi w SN są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, zgromadzenie sędziów izb SN oraz Kolegium SN. W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego i zgromadzeń izb nie uczestniczą sędziowie delegowani do pełnienia czynności sędziowskich w SN. Do Zgromadzenia Ogólnego należy:...

Organy sądów powszechnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

Organy sądów powszechnych. Organami sądów powszechnych są: w sądzie rejonowym - prezes sądu, w sądzie okręgowym - prezes sądu oraz kolegium sądu okręgowego, a w sądzie apelacyjnym - prezes sądu oraz kolegium sądu apelacyjnego. W zakresie finansowym i gospodarczym organem sądu apelacyjnego oraz okrę...

Organy sądów wojskowych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Organy sądów wojskowych. Organami sądów wojskowych są 1) w sądach okręgowych - prezes sądu oraz kolegium wojskowego sądu okręgowego, 2) w wojskowych sądach garnizonowych - prezes sądu. Prezes wojskowego sądu okręgowego i garnizonowego kierują działalnością sądu oraz są przełożonymi sędziów i pozost...

Organy Samorządowego Kolegium Odwoławczego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Organy Samorządowego Kolegium Odwoławczego Samorządowe Kolegia Odwoławcze działające na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządach kolegialnych odwoławczych są organami wyższego stopnia powoływanymi do ...

Pierwszy Prezes SN-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Pierwszy Prezes SN - pozycja i zadania w SN oraz innych organach ochrony prawnej. Na czele SN stoi Pierwszy Prezes, który kieruje jego pracami. Powoływany jest przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogóle SN. Pierwszy Prezes pełni czynności pr...

Podmiotowy i przedmiotowy zakres działania NIK-u-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Podmiotowy i przedmiotowy zakres działania NIK-u. Zakres kontrolnych kompetencji NIK ma w sensie przedmiotowym charakter uniwersalny. Obejmuje całokształt działalności organów kontrolowanych, a w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działa...

Podstawa do skargi konstytucyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Co stanowi podstawę skargi konstytucyjnej i jakie podmioty są uprawnione do występowania ze skargą? Skarga konstytucyjna jest to szczególny środek prawny pozwalający jednostce na zwrócenie się do

Pojęcie organu ochrony prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

Pojęcie organu ochrony prawnej, klasyfikacja organów ochrony prawnej Organ ochrony prawnej to organ specjalnie powołany i odpowiednio zorganizowany w celu ochrony prawa. Organy ochrony prawnej dzielą się na : 1. Rozstrzygające/ orzekające/ jurysdykcyjne/ judykacyjne Organy sądowe Quasi - sądowe ...

Powołanie sędziego NSA-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

W jakim trybie jest powoływany i jakie kryteria powinien spełniać kandydat na sędziego NSA? Na stanowisko sędziego NSA może być powołany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył studia prawnicze i uzyskał tyt...