Dr Marcin Wielec - strona 4

Generalny Inspektor Danych Osobowych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Generalny Inspektor Danych Osobowych jako gwarant ochrony dóbr osobistych obywatela. Inspektor jest organem kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych os...

Gwarancje konstytucyjne i ustrojowe niezawisłości sędziowskiej-opracow...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

Gwarancje konstytucyjne i ustrojowe niezawisłości sędziowskiej W art. 178 ust. 1 Konstytucji RP zawarta jest konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej. Aspekt pozytywnym tej zasady oznacza podległość sędziów w zakresie podejm...

Inne zadania sądów w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Zadania (oprócz wymiaru sprawiedliwości) powierzone sądom powszechnym i SN. Oprócz zadań związanych z wymiarem sprawiedliwości sądom powierzone inne zadania. Sądy Rejonowe, poprzez wydział ksiąg wieczystych prowadzą księgi wieczyste oraz sprawy dotyczące postępowania wieczystoksięgowego. W Sądzie A...

Istota wymiaru sprawiedliwości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Istota wymiaru sprawiedliwości. Czy Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu sprawują wymiar sprawiedliwości? Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy. Wyraz temu daje art. 175 ust. 1 Konstytucji, stanowiąc, że wymiar sprawiedliwości w RP sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, i...

Kompetencje i ustawowe zadania Prokuratury-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Kompetencje i ustawowe zadania Prokuratury. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. W postępowaniu jurysdykcyjnym prokurator występuje jako strona postępowania działająca w charakterze

Kompetencje notariusza-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Uzasadnij dlaczego Notariusz określany jest mianem osoby zaufania publicznego i omów ustawowo określone kompetencje notariusza. Czynności notariusza mają charakter publiczny, a dokumenty notarialne znamionuje wiara publiczna. Odejście od zasady, iż notariusz jest urzędnikiem państwowym i powołanie ...

Kompetencje Urzędu Patentowego RP i postępowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Kompetencje Urzędu Patentowego RP Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach z zakresu własności przemysłowej, podlegającym Radzie Ministrów. Nadzór nad jego działalnością sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Do kompetencji UP należy przyjmowanie...

Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

1. Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności. Podstawowym środkiem ochrony praw i wolności jest droga sądowa, tylko w tej procedurze możliwe jest ich dochodzenie przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art. 45 Konstytucji (prawo do sądu - pkt 338), a dodatkowe podkreślenie znajduje się w art...

Konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej. Zasada podziału władz nadaje władzy sądowniczej pozycję odrębności, niezależność władzy sądowniczej od legislatury i egzekutywy, wyrażona została m.in. w art. 173 Konstytucji. Wymiar sprawiedliwości podlega pewnym zasadom, które wymienia Konstytu...

Kreacyjna rola parlamentu w organach ochrony prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

W jaki sposób realizuje się kreacyjna rola parlamentu w znanych Ci organach ochrony prawnej? Parlamentowi przysługuje tzw. funkcja kreacyjna, polegająca na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów, zwłaszcza na egzekwow...