Dr Marcin Wielec - strona 2

Krajowa Rada Sądownictwa - Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Krajowa Rada Sądownictwa i jej miejsce w systemie trójpodziału władz. (art. 186) KRdS jest to Konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Skład i kompetencje. Skład (art. 187): Pierwszy Prez...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

SĘDZIA S POW Powoł Prezydent na wniosek KRS; sedzia s r ,s o, s a; Prezyd wyznacza siedzibę sędziego; wypełnić kartę zgłoszenia kandydata+ inf z Kraj Rej Karnego+ zaśw-zdolny ze wzgl na stan zdrowia; kandydature zgl się prezesowi s okr- gdy zgl dot- s r lub s o; prezesowi s a gdy dot s a; prezes p...

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Stały międzynarodowy sąd. Obejmuje te państwa członkowskie Rady Europy, które złożyły stosowne deklaracje. (46) Został powołany na mocy europejskiej Konwencji o ochronie p...

Organy ochrony prawnej- powtórzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1589

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 3 płaszczyzny: - cywilna - karna - administracyjna INSTYTUCJE - Sąd - rola sądu - orzekanie, sądzenie, wydawanie postanowień, zarządzeń, wyroków - status i pozycja ustrojowa sędziego (ścieżka kariery) - udział ławników -

RPO jako rzecznik interesu publicznego- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

RPO jako rzecznik interesu publicznego. Jednoosobowy organ. Powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję. Nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może należeć do partii politycznej, związku za...

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. To najwyższy organ sądowy UE. W jego skład wchodzą sędziowie z wszystkich państw członkowskich (po jednym z każdego państwa członkowskiego) powoływani na 6 letnią kadencję oraz 8 rzeczników general...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

Ustrój i organizacja Policji. Zakres kompetencji Policji. Policja składa się z następujących służb: kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą) prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterro...

Ustrój wymiaru sprawiedliwości- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

Ustrój wymiaru sprawiedliwości. Sądownictwo powszechne.  Pozycja sądów (wymiaru sprawiedliwości) w systemie organów państwo¬wych zależy od ogólnej koncepcji ustrojowo-politycznej, na jakiej oparte jest funkcjonowanie państwa.  Przy przyjęciu zasady podziału władz władza sądownicza jest niczym in...

Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1463

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. § 2. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakr...

Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuje rozróżnienie na sądy ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organt ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Dlaczego w Konstytucji RP z 1997 roku występuję rozróżnienie na sądy i trybunały? Art. 10 ust.2 : Do organów władzy sądowniczej zaliczamy: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe i sądy administracyjne, a także Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Są to w pełni samodzielne i niezależne o...