Dr Marcin Kędzior

note /search

Rachunkowość -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 5208

Prowadzący to dr Marcin Kędzior. Notatki liczą 13 stron. Dzięki ich treści możesz dowiedzieć się, na czym polegają: rozliczanie kosztów w czasie, rachunek kosztów, kalkulacja kosztów, zyski/straty nadzwyczajne, struktura kalkulacyjnego rachunku wyników. Poznasz podstawowe zasady o rachunko...

Rachunkowość - Wstęp do rachunkowości WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5908

 Rachunkowość  str. 1 DEFINICJA RACHUNKOWOŚCI: 1) system informacyjno- kontrolny 2) uniwersalny i elastyczny system informacyjno- kontrolny odzwierciedlający dokonania i potencjał gospodarczy jednostek 3) przedmiotem rachunkowości jest proces reprodukcji zasobów jednostek gospodarczych, rea...

Rachunkowość - Bilans jednostek gospodarczych WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5383

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co to są aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie, należności, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, majątek obrotowy, wyroby gotowe, półprodukty, produkcja w toku, inwestycje długoterminowe, środ...

Rachunkowość - Rachunek majątku i kapitału WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 938
Wyświetleń: 4606

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co powinny zawierać dowody księgowe, jakie są zasady funkcjonowania kont księgowych, jak dzielimy konta księgowe, jak wyglądają konta aktywów i pasywów, jakie są podstawowe zasady ewidencji na kontac...

Rachunkowość - Inwestycje WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3458

sposób wyceny inwestycji. Dokument ma 9 stron, zawiera przykładowe zadania z rozwiązaniami. Z notatki można się dowiedzieć: w jaki sposób można podzielić inwestycje, co to są aktywa pieniężne, w jaki sposób są realizowane rozliczenia bezgotówkowe, w jaki sposób wycenia się inwestycje zaliczone do a...

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 7553

Ponadto, notatka zawiera także omówienie zadań kont zespołu 0 i 1 wraz z komentarzem i rysunkami. Rachunkowość – wykład  str. 1 WZORCOWY PLAN KONT    Zespół 0 – Aktywa trwałe   (środki trwałe, środki trwałe w budowie, WNiP) - 010 ...

Rachunkowość - Rachunek kosztów WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 6734

Rachunkowość – wykład  str. 1   BUDOWA I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW  Wydatek – jest to rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, który likwiduje zobowiązania jednostki gospodarczej wobec innych podmiotów Nakład – celowe zużycie zasobów majątkowych w związku z prowadzo...

Rachunkowość - Rachunek zysków i strat WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5327

Ponadto, notatka zawiera informację o różnicach w budowie rachunku zysków i strat, także w innych krajach. Rachunkowość – wykład  str. 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT    Obrazuje wzrost lub spadek wartości netto kapitału  własnego przedsiębiorstw...

Rachunkowość - polityka rachunkowości WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5089

Rachunkowość - wykład  Polityka rachunkowości  str. 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI  Przez politykę rachunkowości (politykę bilansową) można rozumied zasadę, konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę gospodarcze przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdao finansowyc...

Rachunkowość - Sprawozdawczość finansowa WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5684

Rachunkowość - wykład  Sprawozdawczośd finansowa  str. 1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA  Sprawozdawczośd finansowa – to zbiór informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej – sporządzonym za dany okres z zastosowaniem odpowiednich formuł, ich opisu i prezentacji...