Dr Magdalena Hawrysz

note /search

Opracowanie na kolokwium - Rozpoznanie geotechniczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Rozpoznanie geotechniczne dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych: genezy, rodzaju, własności fizycznych, chemicznych i mechanicznych, poziomu wód gruntowych. Decyduje o wielkości obciążeń dopuszczalnych, rodzaju konstrukcji, sposobie i głębokości posadowienia i o rodzaju materiału na fundamenty. ...

Fizyczne właściwości gruntów - Analiza makroskopowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 763

Wrocław, Laboratorium mechaniki gruntów Fizyczne Właściwości Gruntów ­­Analiza Makroskopowa Wstęp teoretyczny Analizę granulometryczną przeprowadza się metodą sitową i areometryczną. Są to metody laboratoryjne, a więc pozwalają na dokładne określenie procentowej zawartości poszczególnych frakcji...

Przykładowe pytania z mechaniki gruntów

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Sformułować prawo filtracji Darcy'ego w odniesieniu do gruntów niespoistych i spoistych oraz podać, jakie warunki musi spełniać przepływ wody w gruncie by można je zastosować. Prawo zilustrować wykresem zależności przepływu jednostkowego od spadku hydraulicznego. Generalnie, w których gruntach (spoi...

Wyznaczenie granic konsystencji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Wstęp. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest określenie stanu gruntu poprzez wyznaczenie granic konsystencji metodami laboratoryjnymi i określenie wskaźników klasyfikacyjnych gruntów. Opis teoretyczny. Grunt spoisty w zależności od składu mineralnego oraz ilości zawartej w nim wody może mieć jedną...

Obliczenia na podstawie normy PN-81 B-03020 - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6692

1. Stany gruntów Na podstawie normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowe” (tablica 1 i 2) ustalam właściwości gruntów uwzględnionych w projekcie: symbol Nazwa gruntu Stan gruntu ID IL Sr w [%] ρS [g/cm3] ρ [g/cm3] γS [kN/m3...

Oznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntu-opra...

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

Oznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntu Gęstością objętościową (r) gruntu nazywa się stosunek masy próbki gruntu (w stanie naturalnym) do jej objętości. Wyznacza się ją ze wzoru: gdzie: r - gęstość objętościowa [t/m3, g/cm3], mm - masa próbki gruntu w stanie naturalnym [t...

Wytrzymałość na ścinanie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wzory, kąt tarcia wewnętrznego, badanie w aparacie trójosiowego ściskania, część obliczeniowa, ...

Ściśliwość gruntów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Ściśliwość, wzory, Obliczenie współczynnika ściśliwości, Obliczenie wskaźnika ściśliwości, Obliczenie modułu ściśliwości wtórnej...