Dr Maciej Glamowski

Metody badań marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1757

Metody badań marketingowych obserwacje; metody sondażowe - ankieta, wywiad; eksperyment. W grupie metod wspomagających wyróżnia się: metody projekcyjne, metody heurystyczne. Obserwacja obserwacja niekontrolowana - oznacza bierne zachowanie obserwatora, nie może on ingerować w warunki obserwacji a...

Analiza sposobów odżywiania się studentów - ankieta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1638

ANALIZA I OCENA SPOSOBÓW ODŻYWIANIA SIĘ STUDENTÓW TRÓJMIASTA Anna Bartosik Sylwia Czeszumska Joanna Kazimierczuk Marta Szajner gr.231 Celem niniejszego badania jest ocena sposobu odżywiania się młodzieży akademickiej w Gdańsku. Poniżej przedstawiamy analizę przeprowadzonych badań. Doświadcze...

Badanie marketingowe - pojęcie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Badanie marketingowe - jest systematycznym obiektywnym procesem gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania informacji w celu rozwiązania dowolnego problemu z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie Cechy charakterystyczne badań marketingowych: Systematyczne - badania powinny być dobrze zorganizo...

Dobór losowy próby

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1204

Dobór losowy próby Dobór losowy próby (technika probabilistyczna) to taki sposób doboru jednostek, w którym przypadek losowy decyduje o tym, która jednostka zostanie dobrana z listy badanej populacji, a więc wszystkie jednostki badanej populacji mogą się znaleźć w próbie z tym samym znanym prawdo...

Dobór nielosowy próby

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2247

Dobór nielosowy próby Dobór nielosowy próby (technika nieprobabilistyczna) obejmuje techniki wyboru próby, w których nie stosuje się procedur losowania dających jednakową szansę wyboru każdej jednostce populacji, lecz inne procedury, oparte przede wszystkim na subiektywnej ocenie badacza lub na w...

Dobór próby badawczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295

Dobór próby badawczej Poprawne przeprowadzenie badań reprezentacyjnych wymaga odpowiedniego dobrania próby, pozwalającej uzyskać informacje, które z pewnym określonym prawdopodobieństwem można by odnieść do całej populacji generalnej. Określ...

Obliczenie wielkości próby

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1729

Obliczenie wielkości próby w zależności od estymowanego odchylenia standardowego : Gdzie: Z1- α /2 - odczytany z tablic współczynnik, właściwy dla przyjętego przedziału ufności δ - odchylenie standardowe populacji e - akceptowalny poz...

Proces badań sondażowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3276

Proces badań sondażowych: określenie problemu badawczego i celów badania, opracowanie planu badania, gromadzenie danych, opracowanie i analiza danych, prezentacja wyników badania Określenie problemu badawczego i celów badania Okreś...

Przykłady skal pomiarowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

Przykłady skal pomiarowych Skala rangowa Respondenci szeregują obiekty przez nadanie im rang będących kolejnymi liczbami naturalnymi. Np. uporządkowanie marek 10 soków owocowych pod względem ich słodkości. Skala stałych sum Respondent ...

Techniki badań ilościowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

Techniki badań ilościowych PAPI - Paper and Pencil Interview CATI - Computer Aided Telephone Interview CAPI - Computer Aided Personal Interview CAWI - Computer Aided Web Interview Badania dzienniczkowe PAPI - Paper and Pencil Interview Je...