Dr Machalnik

note /search

Klimat i zjawiska meteorologiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2289

Klimat i zjawiska meteorologiczne Klimat umiarkowany, przejściowy pomiędzy klimatem oceanicznym i kontynentalnym Klimat górski (Sudety, Karpaty) Klimat morski (wybrzeże) Mikroklimat (miejski- miejska wyspa ciepła, uzdrowisk, zbiorniki sztuczne) Uwarunkowania klimatu Polski- cyrkulacja atmosfer...

Krajobrazy Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2576

Krajobrazy Polski Krajobrazy nizinne Pobrzeża Południowobałtyckie Pobrzeża Wschodniobałtyckie Pojezierza Południowobałtyckie Pojezierza Wschodniobałtyckie Wysoczyzny Podlasko- Białoruskie Polesie Niziny Sasko- Łużyckie Niziny Środkowopolskie Krajobrazy wyżynne Wyżyna Śląsko- Krakowska Wy...

Naj plus Liczby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

Powierzchnia Polski 322 577 km 2 Powierzchnia lądowa 311 904 km km 2 Powierzchnia wód morskich 1 991 km 2 Powierzchnia terytorium morskiego 8682 km 2 Współrzędne geograficzne dla Polski N- Przylądek Rozewie 54 o 50' S- Szczyt Opołonek 49 o 00' W- Odra koło Cedyni 14 o 08' E- Bug koło Kostrzyn...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2716

Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski wg. Kondrackiego 2009 Niż Środkowoeuropejski - prowincja Pobrzeża Południowobałtyckie - podprowincja 3 Pobrzeże Szczecińskie - makroregion Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie Pojezierza Południowobałtyckie - podprowincja 11 Pojezierze Zachodniopo...

Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2037

Rozwój rzeźby w czwartorzędzie Czwartorzęd początek 1,87 mln lat od 1 870 - 95 tys. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia), od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres glacjalny i interglacjalny, od 10250 tys. lat - Holoc...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2219

Struktury tektoniczne Polski Prekambryjska Platforma Wschodnioeuropejska Fundament krystaliczny zbudowany ze skał krystalicznych archaiku i proterozoiku (2 288 - 1 143 mln lat)- bazalty, gabra, sjenity, gnejsy, granity ,łupki krysta...

Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2534

Wody podziemne Są to wszystkie wody wypełniające podziemne przestrzenie i pory w skałach. Zwierciadło wód podziemnych: Swobodne- jego kształt zależy głównie od siły ciężkości, a strefa aeracji jest zbudowana z utworów przepuszczalnych Napięte- rzeźba warstwy nadległej wymusza jego kształt Wo...

Biogeografia Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1267

Biogeografia Polski Schyłek zlodowacenia Wisły to początek kształtowania się biocenozy na obszarze Polski Okres przed rolniczy - od późnego glacjału do 6 000 lat (uwarunkowania klimatyczne) Flora Okres bolling- tundra trawiastozielona, tundra krzewiasta, tundra parkowa- brzoza, sosna Okres al...

Formy ochrony przyrody - Parki Narodowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

Formy ochrony przyrody w Polsce Parki Narodowe- 23 (nadmorskie, pojezierne, nizinne, wyżynne, górskie) Parki Krajobrazowe- 120- są korytarzami między parkami narodowymi Obszary Chronionego Krajobrazu- 407 Rezerwaty Przyrody- 1307 Pomniki Przyrody - 32 500 Użytki Ekologiczne - 25 900 Parki Na...

Gleby Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2870

Gleby Polski- geneza i rozmieszczenie Gleby- górna powłoka litosfery powstała z przekształcenia skał oraz organizmów żywych pod wpływem klimatu, wód i rzeźby terenu Gleby strefowe- wpływ czynników klimatyczno- roślinnych Gleby astrefowe- wpływ czynników geologicznych i rzeźby Obszary skał maci...