Dr Ludwik Ścibor

Źródła prawa i gałęzie prywatne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Wymienić źródła prawa powszechnie obowiązujące  Konstytucja Ustawy -ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą ustawy - rozporządzenie z mocą ustawy Prezydenta zatwierdzone przez sejm (stan wojenny) - ratyfikowane umowy międ...

Cecha norm prawa materialnego oraz prawo publiczne a prywatne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

1.Cecha norm prawa materialnego   Prawo materialne  - normy które ustanawiają merytoryczne obowiązki i prawa, regulują  zachowanie się ludzi i różnych instytucji w społeczeństwie. Normy prawa materialnego  mają charakter pierwotny. Stanowią one istotę systemu prawa.  

Czynności konsensualne i realne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

11.  Czynności konsensualne i realne. Konsensualne  - gdy czynność prawna wymaga jedynie złożenia oświadczenia woli Realne  – gdy skuteczność umowy zależy od wydania rzeczy Nabycie i utrata własności w drodze UMOWY:  = przeniesienie własności  Przeniesienie własności rzeczy indywidualnie oznacz...

Dzierżawa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Co to jest dzierżawa? Zgodnie z art. 693 w drodze dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania  dzierżawcy grunty do używania i pobierania z nich pożytków na czas określony lub  nieokreślony. Dzierżawca zobowiązuje się do płacenia w terminie umówionego  czynszu. Zarówno wydzierżawiającym...

Ewidencja gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

  wymienić zasady ewidencji gruntów. -powszechności -jednolitości -ograniczonej jawności -prawdziwości danych ewidencyjnych Według jakich danych ewidencjonuje się działkę gruntów? -położenie – obszar, granice -rodzaj użytków -klasy użytków -określenia właściciela lub władającego Co to jest 

Opracowanie pytań o umiejętności

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

PYTANIA NA UMIEJĘTNOŚCI 1. Jakiego rodzaju sankcję zawiera poniższy przepis: „Sąd   może   orzec  przepadek   świadczenia  na   rzecz   Skarbu   Państwa,   jeżeli   świadczenie   to   zostało  świadomie   spełnione   w   zamian   za   dokonanie   czynu   zabronionego   przez   ustawę   lub   w   ...

Przepisy dyspozycyjne i hierarchia źródeł prawa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1484

 Przepisy dyspozytywne-  pozostawają podmiotem stosunku prawnego swobodę kształtowania  własnego zachowania i wzajemnych relacji; najwięcej przepisów zawiera prawo cywilne  Miejsce publikacji źródeł prawa powszechnie obowiązującego: Monitor Polski- uchwały Sejmu i Senatu, Rady Ministrów, zarządze...

Przynależność rzeczy oraz sposób zawarcia umowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

16. Sposób zawarcia umowy w ofertowym trybie: Umowa  – zgodne oświadczenie woli stron (konsens) zmierzające do wywołania skutku prawnego  ( ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku prawnego .) Zasady zawarcia umowy: a) złożnie oferty i jej przyjęcie:  b) aukcje i przetargi c) negocjacje. OFERT...

Scalanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Jakie grunty wyłączone są ze scalania? -zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowadzone jest wydobywanie kopalin -grunty na których są zabytki architektoniczne, przyrodnicze i rezerwaty przyrody      - grunty użytkowane na cele gospodarki...

Wypowiedzenie umowy dzierżawy oraz spółdzielnie produkcyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wypowiedzenie umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia. -niezgodne użytkowanie gruntów -zaniedbywanie gruntów -nie płacenie w terminie czynszu -poddzierżawianie gruntów osobom trzecim bez zgody wydzierżawiającego Jakie grunty może użytkować spółdzielnia produkcyjna? -grunty stanowiąc...