Dr Lechosław Rojewski

Nowelizacja ustawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

NOWELIZACJA USTWY Zmiana ustawy, jako zbioru przepisów, może sprowadzać się do 3 kwestii: Dodanie do zbioru przepisów Wyeliminowanie ze zbioru przepisów Zmiana brzmienia treści przepisów Zmiana może dotyczyć samego tytułu ustawy, bądź też preambuły (stosunkowo rzadko) Czym innym jest zmiana w ...

Kodeks spółek skarbowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Ustawa z dnia 15 września 2005 roku - kodeks spółek handlowych. Dział I - zmiany w przepisach obowiązujących (patrz art.63). Przykłady: W ustawie o obligacjach wprowadza się następujące zmiany art.666… W ustawie o zawodzie lekarza wprowadza się następujące zmiany.. Bez względu an to, który spo...

Ogłaszanie aktów prawnych - Obwieszczenie Marszałka Sejmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1925

Błędem jest rozbieżność między ogłoszonym tekstem ustawy, a tekstem oryginału. Tekst ogłoszony, to ten, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw. W Dzienniku Ustaw publikuje się akty powszechnie obowiązujące i wszystko to, co jest z nimi związane. Orzeczenie TK publikuje się tam, gdzie został...

Akty prawa miejscowego - Rada gminy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Egzamin zerowy - 18 maja (test wielokrotnego wyboru) Akty prawa miejscowego Konstytucja zawiera podstawę do wydawania aktów prawa miejscowego (art.94). Akty prawa miejscowego należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Są wydawane na podstawie upoważnienia (mniej szczegółowe niż dla rozporzą...

Wpływ podmiotów nieposiadających inicjatywy ustawodawczej na jakość st...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1295

Wpływ podmiotów nieposiadających inicjatywy ustawodawczej na jakość stanowionego prawa. TK ma prawo wydawania tzw. postanowień sygnalizacyjnych , czyli w przypadku gdy bada jakąś sprawę i na tle tej sprawy dojdzie do wniosku, że dany przepis prawny budzi jakieś wątpliwości konstytucyjne, wówczas mo...

Nowelizacja rozporządzenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA Raczej nie dokonuje się. Paragraf 129 ZTP. Prawnie dopuszczalna. Rozporządzenie nowelizujące wydawane są na podstawie tego samego przepisu upoważniającego (musi obwiązywać) i przez ten sam organ, co wydał zmieniające rozporządzenie lub ten, który przejął kompetencję da...

Legislacja administracyjna 28 marca 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

Legislacja administracyjna 28 marca 2011 Akty prawa miejscowego Są aktami prawa powszechnie obowiązującego, stoją ostatnie w hierarchii źródeł prawa. Art. 94 konstytucji - organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy rządowe, na podstawie upoważnień mogą stanowić akty prawa miejscowego. S...

Kontrola konstytucyjności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Kontrola konstytucyjności Model kontroli rozproszonej - przyznanie kontroli wszystkim sądom na tle konkretnej rozpatrywanej sprawy, nie ma charakteru abstrakcyjnego; wykształcił się w USA, skutek takiego systemu kontroli - rozstrzygnięcie wiążące tylko między stronami Model kontroli skoncentrowanej...