Dr Kazimierz Wiśniewski

note /search

Rachunek przepływu kapitałów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Rachunek przepływu kapitałów Rachunek przepływu kapitałów jest pewną odmianą cash flow. Pokazuje zmiany, jakie zachodzą w kolejnych okresach bilansowych wyłącznie w oparciu o bilans. W bilansie początkowym suma aktywów ogółem wskazuje majątek, jakim przedsiębiorstwo dysponuje (a dokładniej tylko...

Zawartoćś merytoryczna sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Zawartość merytoryczna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Patrz: sprawozdanie 2009, wzory dokumentów. 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Zawiera ono przede wszystkim opis przyjętych przez jednostkę zasad rachunkow...

Działalność gospodarcza - zakres przedmiotowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Przedmiotowy zakres poj ę cia działalno ść gospodarcza Z przedmiotowego punktu widzenia działalno ś ci ą gospodarcz ą jest zarobkowa działalno ść wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złó ż , a tak ż e działalno ść zawodowa wykonywana w ...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Bilans Bilans jednostki gospodarczej stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe. Jest zestawieniem w sformalizowanej, uporządkowanej formie, jej wszystkich aktywów (majątku firmy) i pasywów (sposobów finansowania majątku) na określony dzień. Jest on statycznym obrazem firmy w danym momencie. Nie ...

Bilans ustawowy - pasywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

PASYWA Pasywa generalnie dzielą się na dwie podstawowe grupy: kapitał własny i kapitał obcy. Jednakże prawodawca wyróżnił po tej stronie bilansu aż pięć grup finansowania majątku przedsiębiorstwa. Mówią one kto i na jakich warunkach wyposażył jednostkę w środki gospodarcze. Pierwsza grupa pasyw...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1561

  1    1. Przedmiotowy zakres pojęcia działalność gospodarcza    Z  przedmiotowego  punktu  widzenia  działalnością  gospodarczą  jest  zarobkowa  działalność  wytwórcza,  budowlana,  handlowa  i  usługowa  oraz  poszukiwanie,  rozpoznawanie  i  wydobywanie  kopalin  ze  złóŜ,  a  takŜe  działalnoś...

Elementy sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

Elementy sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jest końcowym efektem procesu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego oraz zasady jego sporządzania zostały określone w ustawie o rachunkowości.

Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Firma i oznaczenie przedsi ę biorstwa Poj ę cie i rodzaje firm Wyraźne rozró ż nienie mi ę dzy przedsi ę biorc ą a prowadzonym przez niego przedsi ę biorstwem, chociaż z prawnego punktu widzenia bardzo istotne, w praktyce często ulega zatarciu. Należy jednak oddzielić, przynajmniej teoretycznie, o...

Istota sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2968

Istota sprawozdań finansowych . Sprawozdawczość podmiotu gospodarczego stanowi system, który dotyczy wszystkich sprawozdań, które są sporządzane przez podmiot gospodarczy. Najczęściej przyjmują one postać zestawień liczbowych, za ustalone okresy sprawozdawcze. Zawierają one dane liczbowe charaktery...

Działalność gospodarcza - zakres podmiotowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Podmiotowy zakres poj ę cia działalno ść gospodarcza Najważniejszym pojęciem z podmiotowego punktu widzenia jest termin „przedsiębiorca”. Został on zdefiniowany zarówno w KC (art. 431) jak i w USDG (art. 4). Obie definicje brzmią jednakowo. Zgodnie z nimi, „przedsi ę biorc ą jest osoba fizyczna, ...