Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol - strona 2

Analiza strategiczno-marketingowa agencji - opis działalności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

1.WSTĘP 1.WSTĘP Celem pracy jest przedstawienie nowej firmy, pokazaniu, że reklama jest dziedziną sztuki, wskazać pewne zasady, prawa, pułapki czyhające na nieostrożnych i pewnych siebie, ale jako dziedzina sztuki jest ona nowatorska i kreatywna. Czasami działanie zgodne z prawami może przynieść ko...

Analiza "SWOT Opoczno SA" - Wizerunek firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A. ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: marketing i dystrybucja technologia Głównym konkurentem dla „Op...

Analiza Swot - pojęcie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

Analiza Swot Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts - mocne strony firmy Weaknesses - słabe strony firmy Opportunities - szanse Threats - zagrożenia Analiza SWOT (SWOT analysis) jest to rodzaj analizy, mający na uwadze ocenę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa na tle...

Analiza sytuacji finansowej firmy BETA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

CAŁOŚCIOWA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza przedsiębiorstwa „BETA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2) Bilans przedsiębiorstwa „BETA” tab.1 Lp. Stan na...

Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

ANALIZA SYTUA CJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKI W ramach analizy sytuacji majątkowej ocenia się: 1.wielkość, strukturę i dynamikę aktywów, 2.wykorzystanie aktywów. Dla uproszczenia wstępnej analizy dane o aktywach spółki przekształciłam w analityczny bilans. BILANS ANALITYCZNY - AKTYWA Składniki aktywów ...

Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej - Wskaźniki ekono...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

  Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej  1. Istota analizy wskaźnikowej   Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczone na podstawie sprawoz...

Analiza wskaxnikowa sprawozdań finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych - Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań finansowych: bilans sprawozdań z dochodów i kosztów sprawozdań przepływów pieniężnych Wskaźnikami zainteresowani są osoby zarządu kredytodaw...

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

B I L A N S sporządzony na dzień 31.12.1999r. A K T Y W A 1998 rok 1999 rok A Majątek trwały 2 203 602,63 2 165 758,57 A.I Wartości niematerialne i prawne - - A.I.1 koszty założenia spółki akcyjnej A.I.2 koszty p rac rozwojowych A.I.3 wartość firmy - - A.I.4 inne wartości niematerialne i prawne A.I...

Analiza wypożyczalni kaset video - cel systemu - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Spis treści: 1. Opis obszaru problemowego - stan istniejący 3 2. Cel systemu 4 Analiza wymagań krytycznych 3.1 Schemat obszarów krytycznyc h 5 3.2 Obszary krytyczne5 3.3 Powiązania obszarów z problemami 8 3.4 Wymagania 9 4. Modelowanie pr...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna ana...