Dr Judyta Przyłuska - strona 2

Bank Centralny. Rating

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Celem oddziaływania Banku Centralnego jest zmiana stóp procentowych. Rynek pieniężny zawiera instrumenty do jednego roku, rynek kapitałowy -powyżej jednego roku. Papiery wartościowe dzielimy na: rozliczeniowe (czek, weksel) dłużne czyli wierzytelnościowe (bony, obligacje) własnościowe (akcje) ...

Budżet jako podstawa zarządzania jednostką samorządu terytorialnego...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

BUDŻET JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Struktura gospodarki budżetowej w państwie jest podobna do systemu organizacyjnego organów władzy i administracji publicznej. Każdy organ władzy publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym posiada swój własny budżet. ...

Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1113

Budżet Państwa Definicje Budżetu Państwa Budżet Państwa może być definiowany jako: AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na podstawie obowiązujących norm praw...

Cele polityki pieniężnej. Popyt na pieniądz

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ Cele te można wyodrębnić wg. Różnych kryteriów : kryterium czasu cele krótkookresowe cele wieloletnie ( strategiczne ) cele krótkookresowe określane są jako bieżące lub doraźne. Dotyczą np. aktualnego poziomu stóp procentowych, kursu walut, preferencji kredytowych. Cel...

Finanse i rozliczenia międzynarodowe - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Finanse i rozliczenia międzynarodowe Wymienialność walut Wymienialność-jest to prawnie i faktycznie zagwarantowana możliwość wymiany pieniądza występującego w ramach danego państwowego systemu pieniężnego na pieniądz występujący w systemach pieniężnych innych państw oraz możliwość wykorzystywania ...

Finanse przedsiębiorstw - wykłady - Różnice pomiędzy finansami a rachu...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - wykłady Finanse - ogól zjawisk ekonomicznych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Tam gdzie nie ma pieniądza nie ma finansów. Finanse przedsiębiorstw - część ogółu zjawisk ekonomicznych Do podziału dóbr i usług dochodzi w drodze przeplatania się...

Wartość pieniądza w czasie. Finansowanie inwestycji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

Temat: Wartość pieniądza w czasie. szacowanie wartości przyszłej gdzie: WP - wartość początkowa WB - wartość bieżąca r - roczna stopa procentowa lub podokresu n - okres lat lub podokresów uwaga: jeżeli okres jest podany w miesiącach to stopa procentowa też musi być określona w miesiącach!!! I...

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa to czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności, związanej z „unieruchomieniem" pewnego, większego lub mniejszego...

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - walutowe, bezwalutowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU KLASYCZNY PODZIAŁ OPERACJI OTWARTEGO RYNKU WALUTOWE BEZWALUTOWE ZAKUPU przez b.c SPRZEDAŻ przez b.c b. Kom. ZAKUP papierów wartościo- SPRZEDAŻ pap. wart od b.k papierów pap. wart. pod warunkiem wych przez bank centralny przez bank centr. wartościowych ich odkupu w okreś...

Pieniądz - Stopa procentowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Pieniądz Procesy gospodarowania maja charakter pieniężno-finansowy Pieniądz - „król towarów” - to specyficzny towar pełniący funkcję (rolę) powszechnego ekwiwalentu. Powszechnym ekwiwalentem może być każdy towar jeżeli: jest podzielny jest dobrem trwałym jest społecznie akceptowalny musi być t...