Dr Józef Płoskonka

note /search

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2156

Charakterystyka sektora publicznego i jego miejsce w gospodarce Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne zajmują się funduszami, które tworzy i rozdysponowuje sektor publiczny. Finanse publiczne są do pewnego stopnia podo...

Podmioty sektora finansów publicznych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Podmioty sektora finansów publicznych (Art. 18. Ustawa o finansach publicznych 1998 rok) 1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne, publiczne fundusze celowe, Jednostki budżetowe Sek...

Sektor publiczny a finanse publiczne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1736

Sektor publiczny a finanse publiczne Działalność władz publicznych odbywa się w dwóch obszarach: rzeczowym i finansowym. Obszar rzeczowy obejmuje majątek publiczny w postaci lasów, bogactw naturalnych, zbiorników wodnych, budynków użyteczności publicznej, urządzenia infrastrukturalne itp. i stanow...

Środki publiczne i ich przeznaczenie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2681

Środki publiczne i ich przeznaczenie Środkami publicznymi nazwijmy środki finansowe, którymi podmioty sektora publicznego dysponują w celu realizacji (finansowania) zadań publicznych. Mogą one pochodzić z trzech źródeł: z dochodów publicznych, ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, jednostek samorzą...

Zasady funkcjonowania sektora publicznego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Zasady funkcjonowania sektora publicznego Polski sektor publiczny jest wewnętrznie bardzo niejednorodny. Składa się z różniących się od siebie instytucji, tylko niewielka część wydatków publicznych ujmowana jest w budżecie państwa i budżetach samorządowych. Przepisy ustawy o finansach publicznych z...