Dr Jolanta Loranc-Borkowska

note /search

Gwarancja jakości i gwarancja europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Gwarancja jakości i gwarancja europejska Gwarancja jakości Gwarancja jakości powstaje na podstawie umowy. Do zawarcia umowy konieczne jest wydanie dokumentu gwarancyjnego, który może wystawić sprzedawca lub producent. Oświadczenie gwaranta wymaga zachowania formy pisemnej, natomiast oświadczenie ...

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1477

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję Przesłanki zastosowania zakazu porozumienie, uczestnikami porozumienia są przedsiębiorcy, ...

Odpowiedzialność za produkt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 449¹ - 449¹⁰. Składniki oceny bezpieczeństwa: Wady konstrukcyjne (myśl techniczna), Wady instrukcyjne (korzystający źle zaznajomiony), Wady fabryczne (pojedyncze sztuki w serii wynikłe z zawo...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561

Podstawowe pojęcia Konkurencja, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo, Konsument, Swoboda kontraktowania, Bezpieczeństwo produktów, Umowa adhezyjna, Wzorzec umowny. Konkurencja - jej znaczenie w gospodarce i prawie Wolna (swobodna), uczciwa i równa konkurencja jest fu...

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym Zakres podmiotowy Przedsiębiorcy - to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i c...

Umowy zawierane poza lokalem i na odległość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo ochrony rynku i konsumenta
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Lokal przedsiębiorstwa Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Przepisy stosuje się także do umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania ofert konsu...

Usługi turystyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1330

Usługi turystyczne usługi przewodnickie, usługi hotelarskie, wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym Impreza turystyczna, wycieczka impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują

Wzorce umowne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4284

Wzorzec umowny - pojęcie Wzorzec umowny to przygotowane jednostronnie z góry (przed zawarciem umowy) postanowienia kształtujące treść stosunku prawnego, jaki ma wiązać strony. Ogólne warunki umów zawierają zbiór postanowień mających stanowić treść zawieranej umowy. Wzory umów regulowane są w post...

Zbiorowe interesey konusmentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ochrona prawna konkurencji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

Zakres ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktyk...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ochrona prawna konkurencji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1505

Cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w in...