Dr Jolanta Drabarek - strona 2

Kodyfikacja prawa administracyjnego; kontrola

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1869

Kodyfikacja prawa administracyjnego: - nieskodyfikowane prawo materialne (np. normy ochrony środowiska) - charakteryzują się: dużym obszarem regulacji, dużą zmiennością i elastycznością. - prawo administracyjne proceduralne - skodyfikowane. Podział źródeł prawa: a) prawo wewnętrzne; b: prawo zewn...

Podstawowe sfery zadań w administracji publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 595

Podstawowe sfery zadań w administracji publicznej: I. Zadania z zakresu klasycznej administracji porządkowo-reglamentacyjnej(tzw. policyjnej) Klasyczna funkcja polityczna państwa; Jest nią ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, czyli funkcja ponadczasowa i ponadpaństwowa, będąc...

Pojęcie nauki administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1274

Pojęcie nauki administracji. Nauka administracji: nauka o związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej stanowi dyscyplinę dotyczącą badań prawidłowości występujących w dziedzinie zjawisk administracyjnych nauka społec...

Rodzaje reform administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1988

Rodzaje reform administracji - kryterium zasięgu i charakteru zmian: Reformy administracji mogą mieć różny zasięg i charakter. Ze względu na zasięg dzielimy je na: 1.Makroreformy - obejmują cały system administracji 2.Mediareformy - dotyczą wybranych jednostek lub działań 3.Mikroreformy - dotyc...

Rządowa administracja centralna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Rządowa administracja centralna jest funkcjonalnie, organizacyjnie i personalnie powiązania z Radą Ministrów. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa, kieruje administracją rządową (władcze kierowanie), nie występuje domniemanie kompetencji. W skład Rady Ministrów wchodzą...

Rządowa administracja terytorialna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Rządowa administracja terytorialna występuje na szczeblach podziału zasadniczego kraju (województwo-powiat-gmina). Zespolenia administracji rządowej - administracja pod jednym zwierzchnictwem i w jednym urzędzie. Np. Wojewoda Urząd wojewódzki. Rodzaje zespolenia: organizacyjne 1) pełne - organy ...

Rada Ministrów - Urzędy ministerialne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

Sposoby wyłaniania rady ministrów: Tryb podstawowy: Prezydent desygnuje Premiera, Premier proponuje ministrów, Sejm powołuje ministrów w drodze uchwały nad całością, bezwzględną (50%+1) większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów. Tryb awaryjny: Sejm wskazuje Premiera w ciągu 14 dni, ...

Związek nauki administracji z innymi dziedzinami wiedzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Związek nauki administracji z innymi dziedzinami wiedzy: socjologia (badanie administracji jako pewnego faktu społecznego; wyniki badań socjologicznych mogą być narzędziem wspomagającym administrację w oddziaływaniu na różne grupy społeczne) nauka prawa administracyjnego (m.in. badanie instytucji ...

Administracja rządowa terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316

Administracja rządowa Administracja rządowa w terenie: aparat administracji winien skupić się wokół formalnego przedstawiciela rządu w danej jednostce przy minimalnych działaniach administracji niezespolonej lub specjalnej (Francja - prefekci) oparcie aparatu na rozproszonych, koordynowanych tylk...

Charakter działań administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

Charakter działań administracji Modele biurokracji Model klasyczny - według Maxa Webera Struktura macierzowa Struktura organiczna Struktury hybrydowe Model weberowski - zasada hierarchiczności - opartej na podporządkowaniu urzędnika poleceniom przełożonego przy jednoczesnym zachowaniu prawa za...