Dr Jerzy Zieliński - strona 8

Funkcja opiniodawcza Trybunału Obrachunkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

Funkcja opiniodawcza Trybunału Obrachunkowego. Trybunał Rewidentów Księgowych posiada kompetencje doradcze - może przedstawiać swoje uwagi w poszczególnych kwestiach, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych oraz wydawać opinie na wniosek pozostałych instytucji Wspólnoty. Opinia Trybunału jest obo...

Funkcjonariusze międzynarodowi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Funkcjonariusze międzynarodowi. Funkcjonariusze międzynarodowi, to członkowie personelu, którzy służą w jednakowym stopniu wszystkim krajom członkowskim. Wykonują oni swoją funkcję przez cały czas kadencji, funkcja ta ma charakter wyłączny (funkcjonariusz może być zatrudniany tylko przez organizacj...

Kompetencje kontrolne Komisji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Kompetencje kontrolne Komisji. zawsze może wystąpić do ETS jeżeli stwierdzi, że państwo członkowskie nie przestrzega prawa wspólnotowego, czuwa nad stosowaniem się przez państwa członkowskie do orzeczeń Trybunału, może wystąpić o nałożenie na nie ryczałtu lub kary pieniężnej, ma prawo do podejmowa...

Postępowanie w sprawach orzeczeń wstępnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 203

Postępowanie w sprawach orzeczeń wstępnych. Następuje: w przedmiocie wykładni Traktatu WE - pytanie może złożyć sąd państwa członkowskiego; w przedmiocie ważności i wykładni aktów organów Wspólnoty oraz EBC, w przedmiocie wykładni statutów instytucji utworzonych przez Radę, o ile statuty przewidu...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 238

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 25.III.1957 r. - w Rzymie podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, tzw. Euroatom); podpisany przez te same państwa co Traktat o EW...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 25.III.1957 r. - w Rzymie podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG, tzw. Wspólny Rynek); podpisany przez te same państwa co ...

Prawne formy działania regionów europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Prawne formy działania RE. Rekomendacje, konwencje lub porozumienia uchwalane przez Komitet Ministrów - są adresowane do państw członkowskich. Mają moc wiążącą dla państw, które je ratyfikowały. Komitet ministrów uchwala również deklaracje i rezolucje na temat aktualnych problemów politycznych. ...

Prawo do występowania ze skargami - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Prawo do występowania ze skargami do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Traktat Nicejski poszerzył uprawnienia Parlamentu - przyznał mu prawo wnoszenia skargi w sprawie nieważności aktów prawnych organów wspólnotowych. PE może wnosi...

Prawo instytucjonalne formalne Wspólnot Europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 133

Prawo instytucjonalne formalne Wspólnot Europejskich. Część prawa wspólnotowego, która określa strukturę organizacyjną Wspólnot (instytucje Wspólnot, ich skład i kompetencje, postępowania w zakresie stanowienia prawa wspólnego oraz procedury sądowe, a także stosunki zewnętrzne Wspólnot). ...

Przesłanki integracji państw europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Przesłanki integracji państw europejskich po II wojnie światowej. polityczny podział i narastający po wojnie konflikt Wschód - Zachód, poczucie zagrożenia zachodnioeuropejskich społeczeństw ze strony ZSRR, uświadomienie sobie słabości gospodarczej i uzależnienia od USA, francuskie dążenia do odb...