Dr Jerzy Bieluk

note /search

Ciężar dowodu przy dochodzeniu prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Ciężar dowodu przy dochodzeniu prawa. Rodzaje i rola domniemań prawnych. Ciężar dowodu to wyjaśnienia, kto-sąd czy strony, a jeżeli strony, to która z nich- ma obowiązek przedstawienia odpowiednich dowodów. W systemach współczesnych rola są...

Część składowa rzeczy - Nieruchomość gruntowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Co to jest część składowa rzeczy; czy prawo może być częścią składową? Znaczenie prawne zaliczenia do cz składowych. Cześć składowa rzeczy-to wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości alb...

Dobra wiara w prawie cywilnym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

Dobra wiara w prawie cywilnym- pojęcie, ochrona, przykłady Art 7 KC domniemanie dobrej wiary, odnosi się do całego systemu prawa cywilnego- każe domniemywać istnienie dobrej wiary. Dobra wiara jest zjawiskiem wewnętrznym, stanowiącym stan psychiczny określonej osoby polegający na jej błędnym, ale ...

Elementy normy cywilno - prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

. Elementy normy cywilno-prawnej, rodzaje sankcji z PC i ich cel Norma prawna - hipoteza- adresat i okoliczności zastosowania normy - dyspozycja- określa normatywny skutek prawny w szczególności nakazane przez normę zachowanie się adresata -sankcja- określa reakcje organów państwowych na niezast...

Fundacja - Zakładanie i likwidacja fundacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630

. Co to jest fundacja? Zakładanie i likwidacja fundacji/ akt fundacji, statut, rejestracja. Fundacja- osoba prawna typu zakładowego. Dla osiągania pewnego celu społecznie użytecznego zostaje z woli fundatora wyodrębniony określony majątek, przy czym realizacja tego celu następuje z majątku lub z do...

Sposoby identyfikacji osoby fizycznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania(domicyl a rezydencja) jako sposoby identyfikacji osoby fizycznej. *Nazwisko i imię - językowe oznaczenie indywidualnej osoby fizycz­nej. wybór nazwisko zależy od przynależności do grupy rodzinnej, a imię od rodziców/opiekunów. -zmiana nazwiska lub imienia do...

Klasyfikacja praw podmiotowych - Prawa majątkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Klasyfikacja praw podmiotowych -majątkowe- to prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, autorskie(pukiel włosów po drugiej osobie). Za prawa majątkowe uważa się roszczenia pieniężne(zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę) i niemajątkowe- ...

Korporacyjne i zakładowe fundacyjne osoby prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1554

Korporacyjne i zakładowe/ fundacyjne osoby prawne- cechy odróżniające. III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestni­ctwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyj­ne (zakładowe). Korporacyjne - w ich struk­turze organizacyjn...

Luka w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

. Na czym polega tzw. Luka w prawie? Sposoby jej wypełniania/ rodzaje analogii. Luka w prawie to taki stan rzeczy, gdy dla konkretnego stosunku społecznego, który nie jest prawnie obojętny ani nie został przez prawodawcę uznany za nie podlegający unormowaniu prawnemu, nie ma normy prawnej ustalonej...

Nabywanie praw podmiotowych - konstytutywne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Scharakteryzować nabywanie praw podmiotowych -konstytutywne- jednocześnie z nabyciem powstaje prawo podmiotowe -translatywne- nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej, np zasiedzenie rzeczy ale nie jej znalezienie -pierwotne- nabywca nie uzyskuje prawa podmiotowego od określonej osoby; nabycie...