Dr Jarosław Niesiołowski

note /search

Akt normatywny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 2961

Aktem normatywnym jest wszelki akt zawierający normy postępowania Aktem prawotwórczym będzie tylko taki akt, który w swej treści zawiera normy prawne. Akty prawotwórcze składają się z przepisów prawnych. Najczęściej przyjmuje się, że przepis prawny jest to jednostka redakcyjna aktu prawotwórczego...

Formy porządkowania prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2646
Wyświetleń: 5005

Formy porządkowania prawa: kompilacja - uporządkowanie prawa wg treści lub daty wydania (rezultatem kompilacji nie jest powstanie nowego prawa) wydanie tekstu jednolitego (tekstu uwzględniającego wszystkie zmiany jakie zostały dokonane w akcie prawotwórczym (

Filozofia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1701

Filozofia prawa: Rudolf Jhering - prekursor Twierdził, że prawo powstaje w wyniku walki pomiędzy sprzecznymi interesami. Interes, który zwycięża staje się prawem. Prawo to przymusowo chroniony interes. U podstaw interesu leżą potrzeby....

Funkcje prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 952
Wyświetleń: 1750

FUNKCJE PRAWA Są to skutki, jakie prawo wywiera lub powinno wywierać; stąd wyróżniamy skutki: oczekiwane faktycznie wywoływane Prawo pełni dwie podstawowe funkcje: motywacyjna (prawo ma stanowić bodziec, motyw postępowania) Wyróżnia się: - motywację bezinteresowną (ma związek z postawą legal...

Gałęzie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1813

GAŁĘZIE PRAWA Prawo konstytucyjne Podstawowym aktem jest konstytucja. Prawo cywilne (Mówi się, że jest „prawem dnia codziennego”) Podstawowym aktem jest kodeks cywilny (Polska - z 1964 r. - kilkadziesiąt razy nowelizowany) Kodeks cywilny składa się z 4 części: 1. Ogólna - zawiera przepisy wspó...

Koncepcje prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 4361

Koncepcje prawa (pojawiły się 4 grupy koncepcyjne) koncepcja prawonaturalna pozytywizm prawniczy psychologiczne koncepcje prawa socjologiczne koncepcje prawa ad.1 Powstały najwcześniej (starożytna Grecja) ius - łac. prawo lex - ła...

Normy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2002

Prawo a moralność - różnice Prawo jest jedno, a moralności wiele Prawo ma charakter spisany, skodyfikowany, natomiast moralność funkcjonuje w świadomości społecznej Na straży norm prawnych stoją sankcje skupione (zinstytucjonalizowane); są to sankcje określone przez przepisy prawa do realizacji ...

Normy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3038

Od pojęcia przepisu prawa należy odróżniać pojęcie normy prawnej. Norma prawna jest to reguła zachowania wyinterpretowana (odkodowana) z przepisów prawnych. Przepisy są materiałem w oparciu o który konstruuje się normy prawne. Przepis pusty - nie zawiera treści normatywnych Koncepcje związane z ...

Obowiązywanie prawa - omówienie - Persona non grata

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1533

Stosuje się przepisy aktualnie obowiązujące, chyba, że inaczej wynika z przepisów przejściowych. Od strony teoretycznej można wyróżnić trzy aspekty obowiązywania prawa: aspekt tetyczny (formalny) - norma obowiązuje w tym aspekcie, gdy została ustanowiona i nie została uchylona aspekt realny (soc...

Profesje prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2443

Profesje prawnicze. Profesje prawnicze sensu stricto (tzn. w ścisłym znaczeniu tego słowa) - studia prawnicze i zwykle odbycie aplikacji: Związane z władzą publiczną: - sędzia - prokurator - notariusz Zawody wolne, niezwiązane z władzą publiczną: - adwokat - radca prawny W Polsce sędzio...