Dr Jarosław Matwiejuk

note /search

Prawo wyznaniowe - wykłady - prawo kanoniczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Religia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 6132

in. zagadnienia takie jak: prawo wyznaniowe, prawo kanoniczne, związki wyznaniowe, historia, dwa modele państw, pochówek, duchowny.   WYKŁAD I (8.10.2011r.) Prawo wyznaniowe, prawo 

Prawo wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 2765

I Wykład Prawo Wyznaniowe Prawo Wyznaniowe- gałąź (dziedzina) prawa państwowego która normuje stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych. Reguluje również wolność sumienia i wyznania. Zbiór norm prawnych stanowionych pr...

Wolność sumienia i wyznania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1169

Wykład II Wolność Sumienia i Wyznania Wolność sumienia i religii (pochodzi z grupy wolności osobistych) jest to wolność osobista z człowiekiem najbliżej związana. Inne wolności osobiste: - nietykalność osobista - wolność stanu cywilnego Wolność - to uprawnienie które ma adresat i może, ale nie...

Historia ewolucji wolności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 728

Wykład III Historia Ewolucji Wolności Starożytność: W Rzymie wolność sumienia i wyznania nie istniała. Kult religijny uważany był za instytucję publiczną i część składową ideologii państwowej. W starożytnym Rzymie na poddanych ciążył obowiązek wyznawania religii oficjalnej, która posiadała charak...

Państwo świeckie i wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1218

Wykład IV Państwo Świeckie i Wyznaniowe XIX i XX WIEK: Była już możliwość zmiany religii, ale także pojawiły się poglądy ateistyczne. Marksizm - proklamowali zniesienie religii jako złudne szczęście ludu i gwarantuje to pełne wyzwolenie i szczęście ludu. K. Marks i F. Engels zarzucali burżuazyjn...

Historia polskiego prawa wyznaniowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 994

Wykład V Historia polskiego prawa wyznaniowego Okres I RP (966 - 1795r.): W okresie od przyjęcia chrześcijaństwa do III rozbioru Polski była ona państwem katolickim, a jednocześnie wielonarodowościowym i wielo wyznaniowym. Oprócz katolików na terenie Polski zyła ludność: - Prawosławna - Protest...

Jednostki organizacyjne NIK - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1750

Jednostkami organizacyjnymi NIK są departamenty, a w terenie dele­gatury. Szczegółowo organizację i tryb działania NIK reguluje ustawa o NIK z 1994 r. c) zakres i procedura działań kontrolnych Najwyższa Izba Kontroli ma szeroki za...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - wykład - Rola ustrojowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1757

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a) pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Trzeci z organów działających w zakresie ochrony prawa - KRRiTV ist­nieje najkrócej. Powstał dopiero w 1992 r. jako zupełnie nowy organ, niemający w Polsce tradycji, niemogący zatem nawiązać do rodzimych ...

Najwyższa Izba Kontroli - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1617

Najwyższa Izba Kontroli a) pojęcie kontroli państwowej i jej ewolucja w Polsce W każdej zorganizowanej działalności ludzkiej występuje zjawisko kontroli, które ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania społeczeń­stwa, strukt...

Rzecznik Praw Obywatelskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1729

Rzecznik Praw Obywatelskich a) geneza Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich to polski odpowiednik bardzo rozpowszech­nionej instytucji ombudsmana, który był wzorem i inspirował prace prowadzone w Polsce w tym zakresie. Urząd ombudsmana wywodzi się ze Skandynawii, gdzie w początk...