Dr Janusz Chrzanowski - strona 6

Zjawisko Camptona-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Zjawisko Camptona. J est to zjawisko rozproszenia promieni X (Roentgena) na elektronach. Zaobserwował, że przedmiot naświetlany promieniami X staje się wtórnym źródłem promieni X. Foton padający, o energii hv 0 , uderza w spoczywający elektron e. Wskutek tego elektron zostaje odrzucony z prędkością...

Ciepło właściwe gazów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Ciepło właściwe gazów Gaz charakteryzuje się ściśliwością, czyli zmianą np. ciśnienia podczas zmiany objętości naczynia, w którym zamknięta jest rozpatrywana ilość gazu. Ściśliwość gazów powoduje, że inną ilość ciepła należy dostarczyć ogrzewaj...

Ciepło właściwe molowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Ciepło właściwe molowe Ciepło właściwe molowe definiuje wzór: gdzie: C - molowe ciepło właściwe, ( J /mol K) n - liczność (ilość substancji w molach) Q - ciepło dostarczane do układu By odróżnić ciepło właściwe molowe oznacza się je wielką literą C . Posługiwanie się ciepłem właściwym molowym jest ...

Ciepło

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Ciepło - w fizyce to jeden z dwóch sposobów, obok pracy, przekazywania energii układowi termodynamicznemu [1] polega na przekazywaniu energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) w zderzeniach cząstek tworzących te układy; [2] oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form ener...

Sposoby cieplnego przepływu energii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Sposoby cieplnego przepływu energii Transport ciepła (cieplny przepływ energii) może zachodzić poprzez: Przewodzenie ciepła - bezpośredni kontakt układów, wymiana energii odbywa się w wyniku oddziaływania cząsteczek ciał; Konwekcję - p...

Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3150

Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia Trzy podstawowe stany kupienia i przejścia fazowe miedzy nimi: Podstawowy podział: 1. Stały - ciało stałe (trudno zmienić objętość i kształt) 2. Ciekły - ciesz (trudno zmienić objętość, kształt łatwo) 3. Stan lotny - gaz (łatwo zmienić objętość i kszt...

Wyznaczanie ciepła topnienia i parowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1855

laboratoria z fizyki WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA I PAROWANIA Otaczająca nas materia może występować w trzech stanach skupienia : stałym, ciekłym i gazowym. Stan skupienia ciała zależy od tego, jaką energię kinetyczną posiadają drobiny ciała. Średnia energia kinetyczna ruchu drobin jest miarą tem...

Wyznaczanie lepkości cieczy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Lepkością - lub tarciem wewnętrznym nazywamy zjawisko występowania sił stycznych przeciwstawiających się przemieszczeniu jednych części ciała względem innych jego części. Wskutek tarcia występującego między cząsteczkami cieczy lub gazu, poruszająca się cząsteczka pociąga za sobą cząsteczki sąsiaduj...

Pole magnetyczne - prawo Biota-Savarta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Pole magnetyczne , jedna z postaci pola elektromagnetycznego : jest to pole wytwarzane przez zmiany pola elektrycznego w czasie , w szczególności przez układ poruszających się ładunków (makroskopowo ruch ten może objawiać się jako istnienie niezerowego momentu magnetycznego). Pole magnetyczne dział...