Dr Janusz Chrzanowski - strona 3

Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2793

Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu. Żyroskopem nazywamy bryłę sztywną, osadzoną na osi będącej jednocześnie swobodną osią obrotu i osią największego momentu bezwładności...

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Ruch falowy Fale mechaniczne powstają w wyniku nachylenia jakiegoś ośrodka sprężystego z normalnego położenia, będącego położeniem równowagi, co w następstwie powoduje drgania fragmentu wokół tego położenia. Dzięki sprężystym właściwością ośrodka, drgania t...

Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa Jądro atomowe złożone jest z tzw. nukleonów (protonów i neutronów). Protony są to cząsteczki elementarne o ładunku dodatnim e = 1,6021*10 -19 C. Liczba protonów i neutronów w jądrze charakteryzuje atom ...

Wyznaczanie stężenia roztworu metodą kolorametryczną

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Wyznaczanie stężenia roztworu metodą kolorymetryczną TEORIA Kolorymetr jest przyrządem służącym do oceny zawartości substancji rozpuszczonej na podstawie stopnia nasycenia barwy światła padającego. Rozróżniamy kolorymetry : wizualne i fotoelektryczne. Wiązka światła o natężeniu I 0 przechodząc ...

Wyznaczanie stosunku Cp-Cv

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 966

W y z n a c z a n i e s t o s u k u C p /C v Teoria: I ZASADA TREMODYNAMIKI Przyrost energii wewnętrznej ciała (Ew) lub układu ciał jest równy sumie dostarczonego mu ciepła (Q) i pracy (W) wykonanej nad nim przez

Wyznaczanie temperatury Curie Ferrytu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2793

WYZNACZANIE TEMPERATURY CURIE FERRYTU Natężenie pola magnetycznego określone wzorem Biota Savarta, zależy tylko od natężenia prądu położenia wektora r poszczególnych odcinków przewodnika, względem rozpatrywanego punktu pola. Indukcja mag...

Wyznaczanie współczynnika absorpcji i energii promieniowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wyznaczanie współczynnika absorpcji i energii promieniowania TEORIA: Energia wiązania jąder atomowych jest funkcją liczby protonów i neutronów wchodzących w skład jądra. Rozpad  jest możliwy, gdy suma energii wiązania jądra otrzymanego ...

Wyznaczanie współczynnika bezwładności

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Wyznaczanie współczynnika bezwładności. Energia ruchu obrotowego bryły sztywnej. W ciele sztywnym punkty materialne zajmują zawsze te same położenia względem siebie. Wyobraźmy sob...

Wyznaczanie współczynnika termicznej rozszerzalności liniowej metalu...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

Wyznaczanie współczynnika termicznej rozszerzalności liniowej metalu W siatce krystalicznej ciała stałego każda drobina, atom lub jon, znajduje się w określonym położeniu równowagi, dookoła którego oscyluje. Drobiny w ciele stałym mogą przechodzić z miejsca na miejsce, jednakże takie przejścia zach...

Wyznaczanie względnej przenikalności magnetycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1610

Temat: Wyznaczanie wzgl ê dnej przenikalno œ ci magnetycznej I. Opis teoretyczny 1. Pole magnetyczne wokó ³ przewodnika z pr ¹ dem. Linie pola magnetycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego, przez który p³ynie pr¹d elektryczny tworz¹ okrêgi koncentryczne z osi¹ przewodu, le¿¹ce w p³aszczyŸnie p...