Dr Janusz Brzezicki

note /search

Inne formy działania administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

INNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Umowa - regulowana przepisami prawa cywilnego, akt dochodzi do skutku w wyniku zgodnego oświadczenia przynajmniej dwóch podmiotów. Ma zastosowanie zwłaszcza w sferze majątkowej. Kontrahentem może być osoba fizyczna jak i prawna. Umowa administracyjna - może być ...

Inne formy kontroli administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

INNE FORMY KONTROLI ADMINISTRACJI Według konstytucji, każdy ma prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym oraz innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej w związku z wykonywaniem przez nie zadań z zakresu administracji. Przedmiotem skargi może być przede ...

Kontrola administracji - Kontrola parlamentarna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2233

KONTROLA ADMINISTRACJI SPRAWOWANA PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWE NIEZAWISŁE OD ADMINISTRACJI 1.Kontrola parlamentarna - parlament pełni także funkcje kontrolne wobec władzy wykonawczej czyli kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność. Sejm na posiedzeniach plenarnych sp...

Kontrola sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2016

KONTROLA SĄDOWA Sądownictwo administracyjne Kontrola sądowa jest tradycyjną formą zagwarantowania zgodnego z prawem działania administracji. Postulat poddania czynności administracyjnych kontroli sądów zrodził się w okresie walki przeciwko nieskrępowanej administracji państwa absolutnego. Sądowni...

Kontrola wewnątrzadministracyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3696

KONTROLA WEWNĄTRZADMINISTRACYJNA Kontrola wewnątrzadministracyjna - pojęcie To instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów administracji publicznej. Wyróżniamy: kontrole resortową, instancyjną, między resortową, prokuratorską oraz kontrole sprawowana przed regionalne izby obrachunkowe. 1. ...

Nauka polskiego prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

NAUKA POLSKIEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Okres przed rozbiorami: Hieronim Stroynowski „ Nauka prawa przyrodzonego i politycznego, ekonomii politycznej i prawa narodów” - przegląd całości wiedzy o funkcjonowaniu aparatu państwowego Hu...

Ogłaszanie aktów normatywnych - Monitor Polski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1463

OGŁASZANIE AKTÓW NORMATYWNYCH Publikowanie aktów będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego jest niezbędnym warunkiem dla uznania państwa za państwo prawne. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, aby ten obowiązek mógł być wykonywany koniecznie jest ogłoszenie aktów. Zasady i tryb ogłasza...

Organy gminy i jej jednostek pomocniczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Organy gminy i jej jednostek pomocniczych Organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni niebędący jej członkami. Mogą...

Podmioty administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

PODMIOTY ADMINISTRACJI Podmioty administracji Państwo jest pierwotnym podmiotem administracji, który dysponuje własnym, pierwotnym władztwem. Państwo realizuje należące do niego zadania w części przez własne organy oraz samodzielne podmioty administracji. Gdy podmioty są usamodzielnione nie tylk...

Podział form działania administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2282

PODZIAŁ FORM DZIAŁANIA ADMIN. PUBL. Formy działania administracji publicznej Działania organów administracji muszą być oparte na prawie. Prawo kontroluje środki działania i sposób postępowania podmiotów administracji. Podział form działania na: Czynności prawne (uzewnętrzenie woli organu w celu ...