Dr Jadwiga Gwizdała

note /search

Pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1071

1. organy NBP wymienić Radę Polityki Pie niężnej, Prezesa Banku i Zarząd Banku 2. instytucja kredytowa pierwszej instancji w Polsce to NBP 3. źródła bankowe finansowania przedsiębiorstw w rachunku bieżącym obrotowe i inwestycyjne? 4. segmentacja to S egment acja rynku to procedura dokonania podział...

Pytania na egzamin 2 część

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1344

1.         Skoki nie należą do instytucji kredytowych, ale są instytucjami monetarnymi.  2.         Wg prawa UE wszystkie banki działające na terenie Polski są instytucjami kredytowymi.  3.         Metoda VaR mierzy największą oczekiwaną stratę , jaką dana instytucja może ponieść w oznaczonym okres...

Pytania na egzamin część 3

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - egzamin N 1.Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na sfinansowanie konkretnych zamierzeń inwestycyjnych przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w fazie projektowej oraz środków obrotowych. ? 2.Kredyt dla którego prowadzony jest odrębny rachunek wymagając...

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

Pytania na egzamin z ZIK Dwustopniowy system bankowy w Polsce. Dwustopniowy system bankowy obowiązuje od 1990r, składa się on z: NBP stojącego na czele tego systemu; spełniającego trzy podstawowe funkcje, jest on bankiem państwa, bankiem banków oraz bankiem emisyjnym; realizuje niekomercyjne ce l...

Estymacja punktowa i przedziałowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Zad.1  Zbadad, ilu robotników powinna liczyd próba, aby na jej podstawie można było oszacowad  średni czas wykonywania pewnej operacji technicznej z błędem maksymalnym 10 sekund,  przy  czym  przyjmujemy  współczynnik  ufności  0,95.  Wiadomo,  że  czas  wy...

Wartości krytyczne rozkładu F

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2387

Gwizda_a. Notatka składa się z 6 stron.           Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora, =0,1      ) ( 2 1 , , r r F F P   r1   r 2  1  2  3  4  5  6  7  8  9    10  12  15  20  24  30  40  60  120    r 1    r 2  1  39,86  49,50  53,59  55,83  57,24  58,20  58,91  59,44  59,86    60,19  60...

Wartości krytyczne rozkładu serii

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. 8 Wartości krytyczne rozkładu serii       ) ( 2 1 , , n n k k P      =0,05       =0,025  n 1  n 2  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20      n 1  n 2  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    ...

Weryfikacja hipotez parametrycznych-zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Gwizda_a. Notatka składa się z 2 stron. Zad.1  Wiadomo,  że  czas  użytkowania  pewnego  typu  baterii  ma  rozkład  normalny  o  nieznanej  wartości  oczekiwanej  i  odchyleniu  standardowym  wynoszącym  100  godzin.  Na  podstawie  wylosowanych  25  baterii  ustalono  średni  czas  użytkowania  ...

Wzory2

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Standaryzacja  Rozkład dwumianowy  Test zgodności  2    n X Z X Z             k n k q p k n k x P            1 2 2       r k v n n n ij ij ij ˆ ) ˆ (    Minimalna liczebnośd próby  Maksymalny błąd szacunku  n...

Wzory-estymacja i hipotezy parametryczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Wariancja z próby  (n30)  (n≤30)  n i i x x n s 1 2 2 ) ( 1   n i i x x n s 1 2 2 ) ( 1 1 ˆ   Odchylenie standardowe (średni błąd oszacowania):  Średniej z próby  Proporcji  n s n s x s ˆ 1 ) (   n q p p s * * *) ( ;  * 1 * p q   Przedział ufności dla średn...