Dr Jacek Wasiak

note /search

Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

EKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI MASZYN 10.1. Problematyka ekologiczna we wzajemnych relacjach społeczeństwo-przemysł-człowiek Od wybuchu pierwszych bomb atomowych (sierpień 1945), który uświadomił ludzkości ich niszczycielską moc i rozmiary skaŜenia promieniotwórczego, niepostrzeŜenie znaleźliś...

Diagnostyka i prewencja w eksploatacji maszyn - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

DIAGNOSTYKA I PREWENCJA W EKSPLOATACJI MASZYN 9.1. Przedmiot i zadania diagnostyki technicznej Nazwa "diagnostyka" pochodzi od greckiego słowa "diagnôstikôs", znaczącego - "umiejący rozpoznawać". Wielowiekową historię ma juŜ dziedzina wiedzy zwana diagnostyką medycz...

Metody i modele optymalizacji zapasów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533

METODY I MODELE OPTYMALIZACJI ZAPASÓW Wstęp Eksploatacja kaŜdej maszyny (np. samochodu) wiąŜe się z koniecznością ponoszenia wielu kosztów i nakładów umoŜliwiających jej działanie oraz by wydłuŜyć czas bezawaryjnej jej pracy, zminimalizować liczbę awarii i aby uzyskać wymierne korzyści material...

Odpowiedzi na pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1085

1. Na jakich założeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne metody planowania zapasów? Metody statystyczne bazują na założeniu, że procesy eksploatacyjne powtarzają się cyklicznie. Metody techniczne bazują na obliczaniu wskaźników zapasów na podstawie technicznych charakt...

Pytania egzaminacyjne - Remont maszyn

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001

Pytania egzaminacyjne z przedmiotu: „Podstawy eksploatacji i remontów maszyn” I. Metody i modele optymalizacji zapasów 1. Na jakich załoŜeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne metody planowania zapasów? 2. Jakie załoŜenia przyjmuje się w metodzie planowania zapasów Wi...

Regeneracja części maszyn - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1246

REGENERACJA CZĘŚCI MASZYN 8.1. Techniczne i ekonomiczne uzasadnienie stosowania regeneracji Stosując regenerację części moŜna obniŜyć społeczne koszty wynikające z uŜytkowania maszyn w wyniku: - zapobiegania przedwczesnemu złomowaniu, - łagodzeniu lub likwidacji deficytu części zamiennych, - pr...

Zasady racjonalnej gospodarki remontowej - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI REMONTOWEJ 7.1. Pojęcie gospodarki konserwacyjno-remontowej Właściwa gospodarka konserwacyjno-remontowa przyczynia się do pełniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz decyduje o maksymalnym wykorzystaniu czasu pracy maszyn i urządzeń przy jednoczesnym zachowan...