Dr Jacek Sawicki

note /search

Cele sporządzania kosztorysów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 952

CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW: prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, określenie kosztó lub ceny wykonania określonego zadania (przez inwestora lub wykonawcę) rozstrzygania sporów, w ce...

Katalogi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

KATALOGI KNNR - KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW RZECZOWYCH KNR - KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH KNR remontowe Zasady ogólne: Baza opracowania przedmiaru Projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Założenia wyjściowe do kosztorysowania Dobrze zinterpretować ...

Koszt i cena robót budowlanych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Koszt i cena robót budowlanych Wytworzenie produktu wymaga poniesienia nakładów pracy żywej, materiałów i sprzętu W budownictwie istnieje wiele alternatywnych sposobów realizacji danego zadania z zastosowaniem różnych technologii, materiałów czy sprzętu W budownictwie wyróżniamy trzy rodzaje...

Przedmiot regulacji ustawy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przedmiot regulacji ustawy Ustawa określa: zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych, organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Wymienione w ustawie pojęcia: 1) cena - należy przez...

System ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

1. System ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego  alokacja środków  ograniczenie uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa  zmniejszenie znaczenia ekonomiki  dwoistość postępowania: * ogólne rozwiązania systemu ekonomiczno – finansowego prowadzą do pojawienia się sprzeczności związanej...

Zasady przedmiarowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3941

Zasady przedmiarowania – Izolacje, tynki, rusztowania zasady Struktura ceny kosztorysowej. Baza normatywna i cenowo-kosztowa. Przedmiarowanie izolacji Izolacje KNR 202 rozdz. 06 Obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych, przeciwdźwiękowych i szczelin dylatac...

Kolumna filtracyjna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Komputerowe metody projektowania w hydrotechnice
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Budownictwa Podziemnego i Geodezji ĆWICZENIE Z FLEX PDE -kolumna filtracyjna Wrocław 2012 ZADANIE: Wyznaczyć wartość ciśnienia na wysokościach h1 i h2. Jakie ciś...

Ekonomia budownictwa - pytania z kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomia budownictwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1834

A: KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA TERMIN 1 ŚRODA P Przedstaw algorytm postępowania przy sporządzaniu kosztorysu metodą szczegółową. Wymień elementy specyfiki produkcji budowlanej (5). Opisz wybrane 3 Elementy niezbędne do poprawnej kalkulacji ceny kosztorysowej robót Informacja ekonomiczna po...

Opis kolejności technologicznej wykonania robót - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2226

Opis kolejności technologicznej wykonania robót Wytyczenie działki oraz osi budynku Uporządkowanie i ogrodzenie działki Częściowe usunięcie humusu Wykonanie wykopu dla przewidzianej kondygnacji piwnicznej, podjazdu dla samochodu i in...

Ekonomika budownictwa - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1701

Normy ilościowe -normy nakładów Krok 1 Ustalenie warunków pracy malarza( y), ilości pracowników, technologii wykonywania robót, zastosowanych materiałów, warunków pracy, kwalifikacji i zdolności robotników, wymagań jakościowych i wielkości robót NORMOWANIE PRACY Krok 1-ustalenia Ustalenie warunk...