Dr J. Stasiak - strona 3

Inne instrumenty polityki handlowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Inne instrumenty (narzędzia) polityki handlowej Ograniczenia ilościowe (tzn. kwoty w imporcie rzadziej stosowane w eksporcie) działają podobnie do ceł. Władze państwowe wydając zezwolenia (licencje) na określoną wielkość importu danego to...

Kapitał obcy, zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

KAPITAŁ OBCY / ZOBOWIĄZANIA - są to spodziewane w przyszłości obowiązki jednostki, które spowodują wykorzystanie posiadanych lub przyszłych jej aktywów. Zakres zobowiązań obejmuje: zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu: zaciągniętych kredytów, pożyczek, których płatności będą wymagane w ciągu ro...

Klasyfikacja rynków według określonych kryteriów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

Klasyfikacja rynków wg. określonych kryteriów:+ wg. przestrzennego kryterium transakcji- rynki lokalne - rynki regionalne - rynki międzynarodowe- rynek globalny+ wg. kryterium przedmiotu wymiany- rynek dóbr i usług konsumpcyjnych - rynek czynników produkcji

Krzywa Phillipsa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

Krzywa PHILLIPSA. Pomiędzy stopą wzrostu płac nominalnych a stopą bezrobocia istnieje odwrotna zależność którą ilustruje KRZYWA PHILLIPSA. Wyższym poziomom stopy bezrobocia na tej krzywej odpowiada niższe tempo wzrostu płac nominalnych. ...

Majątek obrotowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

majątek obrotowy - takie środki, których dana jednostka użytkuje której niż jeden rok obrotowy, a więc są to aktywa o wyższym stopniu płynności niż majątek trwały. Są to składniki, które zmieniają swoją postać jednorazowo w cyklu produkcyjnym. W skład wchodzą: zapasy - materiały nabyte w celu użyci...

Majątek przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 406

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA (aktywa) - są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które są wykorzystywane w celu osiągnięcia dalszej korzyści majątkowej. 2.a. majątek trwały - obejmuje składniki majątkowe, które służą do długotrwałej działalności przedsiębi...

Metody badań ekonomicznych i modele ekonomiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne. Prawa ekonomiczne - to wykryte, opisane prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Opisują one stałe, powtarzające się związki między elementami procesu gospodarowania. Ekonomia posługuje się takimi metodami jak : obserwacja rzeczywi...

Metody oddzialywania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego - wykł...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2394

Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego. Przez długi czas skupiało swoje działania likwidowaniu negatywnych następstw kryzysu. Od II wojny światowej państwo stara się coraz bardziej podejmować działania zapobiegające kryzysom i powodujące, że ich przebieg jest łagodniejszy. ...

Negatywne skutki inflacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435

Negatywne skutki inflacji (społeczno ekonomiczne) a) zniekształcenie informacyjnej funkcji cen Silne procesy inflacyjne przeważnie zniekształcają informacje rynkowe gdy ceny rosną stosunkowo szybko podmioty gospodarcze tracą orientacje rynkową gdyż są rezultatem ogólnych procesów inflacyjnych czy ...

Niedoskonałości rynku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2639

Niedoskonałości rynku. Rola państwa w gospodarce. ZALETY RYNKU: własność prywatna wiąże się ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez podejmowanie przez poszczególne podmioty tej działalności na własną odpowiedzialność. Podmioty te angażują ponadto w tym celu własny majątek i ponos...