Dr Iwona Wrońska - strona 9

\Zawieranie umów międzynarodowych - tryb prosty i złożony.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134

Zawieranie umów międzynarodowych - tryb prosty i złożony. Tryb prosty - rokowania kończą się wyrażeniem zgody państwa na związanie się umową z reguły przez podpisanie. Tryb złożony - zgoda państw na związanie się umową wyrażona jest przez ratyfikacje lub zatwierdzenie. Zawieranie umów międzynarod...

Znaczenie artykułu 38 Statutu Międzynarodowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

18. Znaczenie artykułu 38 Statutu Międzynarodowego ... Art. 38 Statutu MTS mówi: Trybunał stosuje: umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy ogólne zasady uznane przez narody cywilizowane wyroki sądowe, tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa publicznego Z punktu widzenia formalnego ...

ZSRR, Wspólnota Niepodległych Państw, Wspólnota Narodów.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

ZSRR, Wspólnota Niepodległych Państw, Wspólnota Narodów. ZSRR - utworzony w 1922 r. był związkowym państwem wielonarodowym złożonym z 15 republik. Do kompetencji związku było przyjmowanie nowych republik, wytyczanie granic państwowych, z...

Zwyczaj międzynarodowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Zwyczaj międzynarodowy Zwyczaj - zgodne postępowanie państw tworzące praktykę. Dla istnienia zwyczaju niezbędna jest równocześnie : zgodna praktyka państw tzw. element obiektywny. Jest to przede wszystkim działalność wszelkich organów państwowych w ramach ich kompetencji. Praktykę można podzielić ...

Cieśniny morskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Cieśniny morskie. Cieśniny morskie są naturalnymi wąskimi połączeniami dwóch rozleglejszych obszarów morskich. Mogą łączyć obszary morskie o różnej sytuacji prawnej - morze pełne i strefę ekonomiczną. (Cieśniny duńskie i czarnomorskie) Jeżel...

Bezpieczeństwo zbiorowe - aspekty prawne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Bezpieczeństwo zbiorowe - aspekty prawne. Bezpieczeństwo zbiorowe - system wspólnego zapobiegania agresji, oparty na umowie międzynarodowej. Istotą tego systemu jest to iż napad na jednego członka traktowany jest jako napad na wszystkich i zobowiązuje ich do przyjścia z pomocą. System powinien mie...

Wojna ludowa siły zbrojne i ich skład - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Wojna lądowa - siły zbrojne i ich skład. Tylko siły zbrojne prowadzą działania wojenne. Siły zbrojne mogą składać się z osób walczących i niewalczących (personel sanitarny, korespondenci, kapelanie). Członkowie sił zbrojnych podlegają w dwojaki sposób prawu międzynarodowemu: muszą przestrzegać praw...

Wojna morska - cechy charakterystyczne i morskie siły zbrojne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Wojna morska - cechy charakterystyczne i morskie siły zbrojne. Celem wojny morskiej jest nie tylko zniszczenie sił zbrojnych przeciwnika ale i osłabienie go gospodarczo przez odcięcie go od świata zewnętrznego i utrudnienie mu prowadzenia handlu morskiego. Akty wrogie - nie są wymierzone bezpośredn...

Bezpaństwowcy i uchodźcy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Bezpaństwowcy i uchodźcy. Bezpaństwowcy - osoby które nie posiadają obywatelstwa żadnego państwa. Znajdują się w gorszej sytuacji niż inni ludzie, nie mają praw politycznych. Może powstać np. gdy dziecko urodzi się z rodziców bezpaństwowców, lub gdy ustawodawstwo państwa ojczystego kobiety, która w...

Członkowie misji - kategorie, klasy szefów, korpus dyplomatyczny.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Członkowie misji - kategorie, klasy szefów, korpus dyplomatyczny. Członkowie misji - wszystkie osoby zatrudnione w misji dyplomatycznej Szef misji Personel misji dyplomatyczny, administracyjny, techniczny, personel służby misji Szefo...