Dr Iwona Wrońska - strona 2

Prawo międzynarodowe publiczne- test 4

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 644

1. Bezwzględnie nieważnym traktatem będzie traktat: a: sprzeczny następczo z normą ius cogens b: podpisany na skutek oszustwa c: sprzeczny uprzednio z normą ius cogens d: wszystkie odpowiedzi są trafne 2. Skutki ex nunc nie powoduje: a: wygaśnięcie traktatu b: sprzeczność uprzednia z normą ius coge...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651

1. Atrybutem podmiotowości prawno- międzynarodowoej nie jest: a: ius soli b: ius legationis c: ius tractatum d: ius standi 2. Z ius standi nie wynika: a: prawo do roszczeniowości międzynarodowej b: prawo do legacji czynnej czyli wysyłania c: obowi...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 602

1. W ramach protektoratu następuje: a: wymiana kulturowa w zamian za ochronę b: sprawowanie kontroli w zamian za ochronę c: długotrwała współpraca naukowa w zamian za kontrolę 2. Jeżeli protektorem są Włochy to państwem protegowanym jest: a: Lechtestein b: Monako c: San Marino 3. Jeżeli protektorem ...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 7

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

Według definicji ludności w PMP, w jej skład nie wchodzi: a: każdy cudzoziemiec b: obywatel c: apatryda czasowo przebywający na terenie państwa 2. Jeżeli osoba która ma korzenie w danym państwie, ale nie mając obywatelstwa chce je nabyć, nastąpi to przez: a: ius soli b:

Demokracja polityczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wrońska
 • Teoria polityki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3696

Cechy społeczeństwa demokratycznego Demokracja oznacza „rządy demos” (czyli ludu). Do kręgu znaczeń przypisywanych słowu „demokracja” zaliczają się następujące określenia: system rządów ludzi biednych i pokrzywdzonych przez los forma rządów, gdzie w sposób bezpośredni i ciągły rządzi sam lud, któr...

Środki odwetowe - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Środki odwetowe. Zdarzają się przypadki gdy w odpowiedzi na postępowanie innych państw, naruszającego jego interesy podejmuje ono działalność nadzwyczajną zabezpieczającą te interesy. Rodzaje środków odwetowych: retorsje, działalność odwetowa po...

Środki zabezpieczające wykonanie umowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Środki zabezpieczające wykonanie umowy Niekiedy państwa uważają za niewystarczające przyjęcie określonych zobowiązań przez inne państwa i dążą do zabezpieczenia wykonania umowy za pomocą dodatkowych środków. dawniej były to: przysię...

Akty jednostronne państw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Akty jednostronne państw. Akty jednostronne - akty nie związane z innymi oświadczeniami woli i niezależne od innych oświadczeń woli. Rodzaje aktów jednostronnych: Notyfikacja, o jej charakterze decyduje treść. uznanie, przejaw woli wyraźny lub milczący przez które państwo wyraża zamiar uważania ...

Akty walki w wojnie morskiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 294

Akty walki w wojnie morskiej. Ogólnie biorąc podstawowe normy prawa wojennego w wojnie lądowej obowiązują i w wojnie morskiej. Istnieje zakaz bombardowania niebronionych portów, miast, budynków. Zakaz ten nie obejmuje celów wojskowych. Miejscom szczególnym podobnie jak w wypadku bombardowania należ...

Akty wrogie w wojnie na morzu - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Akty wrogie w wojnie na morzu - kontrabanda wojenna, blokada wojenna, prawo łupu. Własność nieprzyjacielska na morzu nie jest chroniona, a zajęcie jego statków lub towarów wykonywane jest w drodze prawa łupu. Prawo łupu może być stosowane wobec statków i ładunków neutralnych, kiedy przewożą one kon...