Dr Iwona Wrońska

note /search

Prawo międzynarodowe - umowy międzynarodowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1127

PRAWO MIĘDZYNARODOWE Umowy międzynarodowe Traktat (według konwencji wiedeńskiej): - porozumienie pomiędzy państwami, w formie pisemnej, regulowane przez prawo międzynarodowe - organ nie może być stroną - nie może być to umowa cywil...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1526

Test 2- Konwencja o prawie traktatów 1. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów nie ma zastosowania co do zasady do: a: traktatów między państwami b: aktó...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 8

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1827

1. ONZ funkcjonuje na podstawie: a: Karty Atlantyckiej b: Deklaracji Narodów Zjednoczonych c: Karty Narodów Zjednoczonych 2. Deklarację Narodów Zjednoczonych: a: podpisano 1.1.1942 roku b: podpisała RP c: odp. a i b są niew...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 9

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 693

1. ZO podejmie decyzję w innych sprawach niż ważne: a: jednomyślnie b: zwykłą większością c: bezwzględną większością d: większością 3/5 2. ZO nie wybiera: a: Sekretarza Generalnego ONZ b: członków RB c: członków Rady Gospodarczej i Społecznej d: członków niestałych RB 3. Zalecenie RB potrzebne nie j...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 10

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 658

1. Rada Gospodarcza i Społeczna: a: powoływana jest w części przez RB b: składa się z 52 członków c: jest powoływana w wyniku zalecenia RB d: żadne z powyższych 2. Sekretarza Generalnego ONZ powołuje się na okres: a: 3 lat b: 5 lat c: 8 lat d: 10 lat 3. Obecnie funkcję Sekretarza Generalnego ONZ peł...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 11

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 679

1. Błękitne hełmy : a: są uznawane za część ONZ, a żołnierze za pracowników ONZ b: są uważane za część ONZ, ale żołnierze nie są uważani za pracowników ONZ, gdyż obejmuje ich jurysdykcja państwa z którego pochodzą c: nie mogą być uznane za część ONZ, gdyż są pod jurysdykcją państwa z którego pochodz...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 12

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 770

1. O polepszeniu losów rozbitków mówi: a: Konwencja Genewska I z 1949 roku b: KG II z 1949 roku c: KG III z 1949 roku d: III protokół dodatkowy z 2003 roku 2. O jeńcach i kombatantach mówi: a: I protokół dodatkowy z 1977 roku b: KG I z ...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 13

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 756

1. Trybunałem ''ad hoc'' nie jest: a: MTK dla Byłej Jugosławii b: MTS c: MTK dla Rwandy 2. Trybunałem będącym jednocześnie organem ONZ jest: a: MTK b: MTK dla Rwandy c: MTS d: MCzK 3. Wg. PMP: a: brak jest jednolitego organu sądowniczego b: organem ...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 15

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1610

1. Terytorium państwowe nie może powstać przez: a: każde zawłaszczenie b: cesję terytorialną c: przyrost d: zasiedzenie 2. Terytorium państwowe może powstać przez: a: zawojowanie b: rozpad c: okupację ziemi niczyjej 3. Terytorium państ...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1155

1. W trybie złożonym związania się umową nie : a: występują dwa oświadczenia woli b: dochodzi do związania się traktatem z chwilą podpisania go c: dochodzi do związania się traktatem z chwilą zatwierdzenia, przyjęcia lub ratyfikacji d: występuje sygnatariusz 2.