Dr Iwona Kumor

note /search

Dotacja i leasing w rachunku przepływów pieniężnych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1827

Otrzymana dotacja w rachunku przepływów pieniężnych Otrzymane dotacje stanowią bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania. Dlatego bez względu na to, na jaki cel zostały przyznane, należy je wykazać w okresie ich otrzymania jako wpływ w działalności finansowej, w pozycji C.I.4, jako „Inne wpł...

Koncepcja technicznego podejęcia do sporządzania rachunku przepływów p...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Wykład 4: 16.04.2010r. Koncepcja technicznego podejścia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Etap I Pozycje bilansu BO Zmiana stanu BZ Zestawienie pomocnicze Etap I to sporządzenie bilansu zmian. W tym zestawieniu przyjmuje się umownie zmienne stosowanie określeń: Rok bieżący = BZ...

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2317

Wykład 4: 30.04.2010 r. Płynność to zdolność firmy do regulowania jej bieżących zobowiązań. Płynność to zdolność składników aktywów do szybkiego przekształcania w pieniądz lub stopień, w jakim podmiot gospodarczy dysponuje gotówka bądź zdobywania ją w krótkim czasie przez sprzedaż aktywów. Trzy as...

Rachunek przepływów pieniężnych test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2198

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TEST 1 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) to pozycja, która stanowi: zawsze przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej korektę przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej zawsze przepływ środków pieniężnych z działalności finan...

Bilans - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2968

Wykład II Bilans to dwustronne, wartościowe zestawienie majątku (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów) na określony dzień (moment bilansowy) i w określonej formie. Bilans oznacza równowagę dwóch powiązanych ze sobą wielkości ekonomicznych. Bilansowanie to dążenie do zrównoważenia powiąz...

Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1939

Wykład IV Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Konta kosztów i strat Db Cr 1. Operacje powodujące zwiększenie kosztów i strat 2. Operacje powodujące zmniejszenie kosztów i strat Obroty za okres sprawozdawczy Obroty za okres sprawozdawczy 3. Stan końcowy kosztów i strat za...

Konto - charakterystyka (wykład)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1239

Wykład III Konto to specjalne urządzenie stosowane do księgowej ewidencji danych. Służy ono do odzwierciedlania stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub wyniku. Klasyfikacja kont Ze względu na stopień szczegółowości konta - syntetyczne - analityczne Ze względu na treść ekonomic...

Polityka rachunkowowści

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 819

Polityka rachunkowości - określone w sposób jasny i czytelny przyjęte przez jednostkę zasady i rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych oraz zakładowy plan kont (ZPK), w oparciu o który jednostka będzie prowadziła rachunkowość. ...

Produkty pracy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1568

Wykład V Produkty pracy - stanowią efekt podstawowej działalności jednostek usługowych i wytwórczych. Obejmują wytworzone lub przetworzone przez jednostkę wyroby, usługi zdatne do sprzedaży albo będące w toku produkcji oraz półprodukty. Ro...

Przedmiot, podmiot, struktura rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1379

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DR I. KUMOR Wykład I Rachunkowość jest szczególnym rodzajem ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w mierniku pieniężnym bilansujących się ogólnych i szczegółowych danyc...