Dr inż. Zbigniew Nędza

note /search

Ratownictwo górnicze - szczegółowe omówienie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1603

1.Wymień zakres przedmiotowy Rozporządzenia Ministra w sprawie ratownictwa górniczego Rozporządzenie określa: - organizację, szczegółowe zadania służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, w tym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczeg...

Drgania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sprawozdanie z przedmiotu: BHP 2 - laboratorium Temat: Drgania Wykonała: Prowadzący: Nazwa zakładu pracy Adres Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Wykonywana czynność Narzędzie pracy Czas narażenia na drgania mechanicz...

Zagrożenia, sprzęt ochrony osobistej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE. I/ BHP, ZAGROśENIA, SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ. 1/ PODSTAWOWE PRZEPISY BHP POD ZIEMIĄ I NA POWIERZCHNI. HAŁAS: a/ równowaŜny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 85 dB. ( 8h lub na tydzień), b/ maksymalny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 115 dB. c/ szczytowy poziom hała...

System ratowniczo-gaśniczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1582

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej. PSP jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarem, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do podstawowowych zadań PSP należy: rozpoznawanie zagro...

Mikroklimat środowiska pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

Mikroklimat środowiska pracy. gospodarka cieplna ustroju człowieka, Przez M rozumie się zespół cech fiz. powiet. na określonej przestrzeni (otwartej lub zamkniętej). M pomieszczenia pracy uwarunkowany jest takimi parametr. jak: temp., wilgotno...

Oświetlenie stanowisk pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 833

Oświetlenie stanowisk pracy. Oświetlenie stanowisk pracy oddziałuje na samopoczucie i psychikę człowie­ka, a także ma zasadniczy wpływ na sprawne wykonywanie zadań wzrokowych oraz zmęczenie wzroku. Aby praca wzrokowa była optymalna, stanowisko pracy musi być oświetlone w sposób zapewniający wygodę ...

Ochrona pracy w regulacjach MOP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Ochrona pracy w regulacjach MOP. MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy która powstała w 1919r. Głównym celem powołania tej organizacji było promowanie podstawowych praw człowieka, poprawa warunków jego życia i pracy oraz ...

Pojęcie i rodzaje wypadku-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Pojecie wypadku. W potocznym rozumieniu termin "wypadek" jest utożsamiany z nagłym zdarzeniem, niemożliwym do przewidzenia, w wyniku którego ludzie doznają obrażeń oraz ponoszą straty. Wypadki są zdarzeniami niepożądanymi i nieplanowanymi. Różnice te można sprowadzić do trzech stanowisk....

Postępowanie powypadkowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 700

Postępowanie powypadkowe. Po otrzymaniu informacji o wypadku osoba odpowiedzialna za jego zbadanie powinna: określić teren oględzin, ustalić przewidywany zakres badań, dobrać zespół uczestników badania, zapoznać zespół z posiadaną informacją o zaistniałym wypadku, przygotować wyposażenie niezb...