Dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński

note /search

Przepływy płynów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1575

Przepływy płynów Płyny są to ciecze lub gazy. Cechy płynów: Łatwość zmiany wzajemnego położenia elementów płynu względem siebie. W ciałach stałych jest to możliwe jedynie pod działaniem dużych sił zewnętrznych. Płyny przybierają kształt zbiornika, w którym się znajdują. Ciecze tworzą w zbiorniku p...

Wykład 03 Przepływy płynów cd

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1519

Równanie Bernoulliego dla płynów rzeczywistych Jeśli wykonać urządzenie pokazane na poniższym rysunku, to przy przepływie cieczy rzeczywistej obserwuje się różny poziom cieczy w rurkach spiętrzających wzdłuż jej przepływu. Jest to wy...

Wykład 04 pompy

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2184

Pompy W wielu procesach przetwórczych zachodzi konieczność przetłaczania cieczy. Takie maszyny, które przetłaczają ciecze z poziomu niższego na poziom wyższy, ze zbiornika o ciśnieniu niższym do zbiornika o ciśnieniu wyższym lub ogólniej z jednego miejsca na inne nazywa się pompami. W przeważającej...

Wykład 05 Opadanie i fluidyzacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2058

Wykład 05 Opadanie cząstek w płynie Pojedyncza cząstka opadająca w płynie ruchem jednostajnym podlega działaniu trzech sił równoważących się, tj. sile ciężkości, sile wyporu i sile oporu: Siła ciężkości Siła wyporu Siła oporu Bilans sił mo...

Wykład 06 Filtracja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1988

Filtracja Oddzielanie cząstek ciała stałego od cieczy (lub gazu) należy do procesów separacji faz. Jednym ze sposobów oddzielania cząstek stałych od płynu jest filtracja. Proces ten zachodzi dzięki temu, że po jednej stronie przegrody filtracyjnej panuje inne ciśnienie niż po drugiej. W czasie filt...

Wykład 07 Procesy wymiany ciep_a

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1078

Procesy wymiany ciepła Większość technologii przetwórczych oraz wiele dziedzin życia codziennego wymaga dostosowywania temperatury do warunków procesu lub warunków użytkowania różnych produktów czy surowców. Zmiany temperatury mediów łączą się z wymianą ciepła pomiędzy czynnikami cieplejszymi i zim...

Wykład 08 destylacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1393

Destylacja Destylacja jest procesem rozdziału substancji, który jest najbardziej rozpowszechnionym w przemyśle chemicznym i wielu przemysłach pokrewnych. Celem procesu jest utworzenie z co najmniej dwuskładnikowego roztworu dwóch produktów ciekłych, w których zostaną zmienione składy w taki sposób,...

Wykład10 Absorpcja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1120

Absorpcja Absorpcja jest procesem wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową. Celem procesu absorpcji jest usunięcie jednego ze składników mieszaniny gazowej i rozpuszczenie go w fazie ciekłej. Zatem w tym procesie faza ciekła jest medium roboczym. Procesem odwrotnym do absorpcji jest

Wykład 11 Aparaty ekstrakcyjne wstęp

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2247

Aparaty ekstrakcyjne. Wstęp Ekstrakcję można wykonywać w aparatach o działaniu okresowym i w aparatach o działaniu ciągłym. Można budować aparaty jednostopniowe i aparaty wielostopniowe. Najprostszym rozwiązaniem technicznym jest oczywiście eks...

Wykład 12 Projektowanie kolumn ekstrakcyjnych

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2086

Wykłady z Procesów Dyfuzyjnych – Projektowanie kolumn ekstrakcjnych Wojciech Skrzypiński Projektowanie kolumn ekstrakcyjnych Kolumny ekstrakcyjne można podzielić na kolumny pracujące bez użycia energii mechanicznej i kolumny wykorzystujące