Dr inż. Mariusz Andrzejewski

note /search

Rewizja finansowa - wykłady, dr Andrzejewski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 987
Wyświetleń: 6783

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG. Kodeks Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów. Notatki z wykł...

Rewizja finansowa - st. zaoczne, dr Andrzejewski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 8204

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: warunki niezależności BR, badanie sprawozdania finansowego, obowiązek ogłaszania sprawozdania, raport, wymagania, KIBR, zadania, organy KIBR, KKN, Krajowa Komisja Nadzoru, podmioty uprawnione do badania, obowiązek ubezpieczenia OC, istotność czą...