Dr inż. Józef Piech

note /search

Planowanie przestrzenne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1603

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym i obejmuje : 1. Dokonywanie ocen stanu zagospod. przestrzennego, prowadzenie badań i studiów oraz opracowywanie prognoz w tym zakresie. 2. Opracowywanie planów zagospodarowania przes...

Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1652

Administracja publiczna – system administrowania krajem, złożony z administracji państwowej (rządowej) i samorządowej. Administracja rządowa (państwowa) dzieli się na ogólną i specjalną (skarbową, celną, itp.). Rozróżniamy organy administracji państwowej: naczelne, centralne i terenowe. Administ...

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego art. 6 ustawa, etapy opracowania Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Planowanie miejscowe - działalność polegająca na sporządzaniu planów dla gm. i miast (tereny wiejskie - wszelkie tereny nie znajdujące się w granicach adm. miast, zajmują 21 mln ha pow. k...

Jednostki osadnicze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2114

Jednostki osadnicze, struktura osadnictwa w Polsce. Jedn. osadnicza - skupienie budynków mieszkalnych stanowiące wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami produkcyjnymi i usługowymi wyodrębnione środowisko życia ludności. System osadniczy zb powiązanych ze sobą funkcjonalnie jedn osad. Kryterium f...

Koncepcja rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Koncepcja rozwoju. Strategia rozwoju i polityki przestrzennej gminy. II-gim etapem SUiKZP jest sformułowanie koncepcji rozwoju danej gminy. Na nią składają się następujące etapy prac: a) sformułowanie celów rozwoju gminy b) ustalenie wariantów strategii rozwoju c) Wybór strategii rozwoju gminy...

Nośność monetarna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Nośność monetarna bieżącego zatrudnienia nośności technologicznej. Nośność monetarna - określa liczbę osób, która znajdzie zatrudnienie w rolnictwie i będzie osiągała wynagrodzenie nie gorsze od osób, które pracują na terenie tej gminy poza rolnictwem. Z=D / p. D-dochód z pracy w rolnictwie w...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Obszary prawnie chronione – ustawa. Ochrona środowiska w plan. przest. 1. Elementy środowiska na które ustalenia planu mogą mieć wpływ : + gleba, + powietrze atmos., + klimat, + świat zwierzęcy i roślinny, + krajobraz, + wody podziemne. Określenie formy i skali kartograficzne na mapie w skali ...

Standardy funkcjonalne i standardy dotyczące zagospodarowania przestrz...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

standardy funkcjonalne i standardy dotyczące zagospodarowania przestrzennego gmin stosowane w planie miejscowym. Podstawowe standardy planistyczne stosowane w planowaniu miejscowym. Standardy planistyczne to 4 grupy: 1 GRUPA - standardy wykorzystania przestrzeni. Wyróżnia się tu wskaźnik pow. t...

Studia demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

STUDIA DEMOGRAFICZNE Definicje: Demografa – nauka zajmująca się analityczno – statystycznym opisem problematyki ludnościowej a także tworzeniem prognoz ludnościowych – nauka o ludności. Ludność - ogólna liczba ludności mieszkającej w danej jednostce osadniczej - ludność zameldowana na pobyt st...

Studia dla planowania miejscowego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

STUDIA DLA PLANOWANIA MIEJSCOWEGO Zadaniem studiów jest stwierdzenie, a następnie uwidocznienie w jak najbardziej przejrzysty sposób – aktualnego stanu w interesującym nas zakresie zagadnień. Kompleksowa analiza tego stanu i wyciągnięte z niej wnioski są punktem wyjścia dla wszystkich prac plan...