Dr inż. Jerzy Załucki

note /search

Budżet państwa - Wydatki i dochody

  • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

Budżet państwa Budżet – scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa; budżet państwa odzwierciedla założenia i cele polityki gospodarczej państwa w danym okresie oraz jest głównym narzędziem ich realizacji. Jako centralna pula środków f...

Dług publiczny - wykład - Skarb Państwa

  • Finanse
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Skarb Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie deficytu budżetu państwa. Dług publiczny – finansowe zobowiązanie władz publicznych (państwowych i samorządowych) oraz innych związków i instytucji publicznoprawnych, powstałe przede wszystkim z tytułu kredytów i p...

Finanse gminy - wykład

  • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Zadania własne gminy obejmują sprawy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.): 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopat...

Finanse powiatu - wykład

  • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Podstawowe zadania powiatów (zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie (ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.): 1) oświata ponadgimnazjalna, 2) leczenie szpitalne, promocja i ochrona zdrowia, 3) pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych...

Finanse publiczne - wykład - Zasady gospodarki finansów publicznych

  • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 707

FINANSE PUBLICZNE Finanse publiczne związane są z realizacją interesu publicznego. Dziedziny, które muszą być finansowane przez państwo: wojsko, policja, prawo i administracja. Inne dziedziny współfinansowane przez państwo: oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, kultura, sport, ochrona środowiska,...

Finanse województwa - wykład

  • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Marszałek i Urząd Marszałkowski Województwa Zakres zadań (ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.): 1 rozwój regionalny i tworzenie warunków tego rozwoju, tworzenie dogodnych warunków do inwestowania, w tym: moder...

Instrumenty finansowe- wykład

  • Finanse
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2135

INSTRUMENTY FINANSOWE Instrumenty finansowe stanowią złożony zespół narzędzi pieniężnych wykorzystywanych przez różne podmioty do osiągania różnych celów, w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, w ramach różnych stosunków gospodarczych. Instrumenty polityki finansowej Instrumen...

Kategorie dochodowe - wykład

  • Finanse
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Kategorie dochodowe Dochód Dochód jest podstawową kategorią i wielkością ekonomiczną. Stanowi dodatni rezultat zastosowanych w procesie gospodarowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego. W ujęciu makroekonomicznym dochód jest nadwyżką ekonomiczną wyp...

Prezentacja - Bony Skarbowe

  • Finanse
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1561

BONY SKARBOWE Autorzy: BONY SKARBOWE-DEFINICJA To krótkoterminowe papiery wartościowe na okaziciela emitowane przez Skarb Państwa. Emitent potwierdza w nich zaciągnięcie pożyczki oraz zobowiązuje się do jej spłaty. Bony skarbowe są emitowane z terminem wykupu na okres od 1 do 52 tygodni. ...

Renta - omówienie zagadnienia

  • Finanse
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

Renta pieniężna Renta pieniężna jest specyficzną formą dochodu. Termin ten występuje w różnych znaczeniach, jednak istota tej kategorii polega na tym, że dochód w formie renty jest otrzymywany w długim okresie czasu, regularnie (miesięcznie, rocznie), z różnych tytułów, np. ulokowanego kapitału...