Dr inż. Jerzy Mieszaniec

note /search

Technologia i jej wpływ - wykład

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 539

Technologia i jej wpływ na sytuację strategiczną przedsiębiorstwa. Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania). Technologia-...

Przykładowe pytania testowe

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2191

1. a. b. c. d. Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to: długi horyzont czasu precyzja kompleksowość orientacja na optymalizację kosztów 2. Do podstawowych orientacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem zaliczamy: a. orientację marketingową b. orientację na personel ...

Zarządzanie strategiczne - wykład

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

ZARZĄDZANIE STRATEG. Pogłębianie analizy problemów wewn. (organizacja) i zewn. (otoczenie) prowadzi do zarządzania strateg. i jego kontroli. Podejście strateg. bierze swoje początki z rozwoju marketingu strateg., jaki się dokonał w latach 1965-75, okres ten zdominowały problemy współzawodnictwa...

Zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 2891
Wyświetleń: 13972

Zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa - spiszasoby materialne:1. rzeczowy majątek trwały (grunty własne, lokale, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparatura, środki transportu, rzeczowa strona funkcjonujących w przeds. systemów zarząd...

Definicja i omówienie globalizacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

GLOBALIZACJA – umiędzynarodowienie. Gdy organizacja wchodzi na rynek międzynar. (internacjonalizacja). G. to także oderwanie się od nar. korzeni i rozproszenie swej działalności. Globalizacja : 1. G. informacyjna – środki w dziedzinie komunikacji społ. – dostępność do informacji z całego świat...

Grupy strategiczne - omówienie - budowa map

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

Grupa strategiczna - grupa przedsiębiorstw działających w danym sektorze i jako grupa oddzielonych od innych takich grup barierami mobilności, które tworzą realizowane podobne strategie oraz cechy przedsiębiorstw należące do danej g...

Koncepcje organizacji procesu planowania strategicznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

Koncepcje organizacji procesu planowania strategicznego 1. wg J.A. Thompson i A.J. Strickland – sposoby organizacji: - z góry do dołu – naczelne kierownictwo inicjuje proces planowania strategicznego, formułuje strategię i przekazuje ją na d...

Macierz "BCG" - prezentacja krytyczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

MACIERZ „BCG” : PREZENTACJA KRYTYCZNA Jest to analiza zainicjowana przez firmę doradczą Boston Consulting Group, utworzoną prze dysydenta Harvardu, Bruce Henderson’a. Firma ta rozpoczęła od bardzo prostego modelu. Jego gł, myślą...

Macierz ADL - omówienie - Faza narodzin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Macierz Arthura D. Little’a (ADL) Wymiary macierzy: 1. Pozycja konkurencyjna - dominująca (występuje wtedy, gdy firma ma moŜliwość kontroli zachowania się konkurentów w zakresie strategii lub parametrów technicznoekonomicznych) - silna (określa moŜliwość prowadzenia polityki w zakresie wyboru b...

Macierze nastawienia konkurencyjnego - omówienie - Analiza Mac Kinseya...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

MACIERZE NASTAWIENIA KONKURENCYJNEGO Macierz BCG pomijała następujące kwestie : 1. Przeds. dysponuje różnymi rodzajami przewagi konk., które ukrywa wewn. swojej org. Należy je w sposób pragmatyczny zinwentaryzować w postaci silnych i słabych stron przeds. 2. Także otoczenie nie może się sprowad...