Dr inż. Jan Wacławski

note /search

Przykład z zaliczenia - Rachunkowość

 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Nr Saldo wybranego konta wartość konta 010 050 080 030 140 310 501 601 527 550 111 801 802 162 1 2 3 4 5 6 7 Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Środki trwałe w budowie Inwestycje długo terminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Materiały Produkcja w toku Wyroby...

Przykład z zaliczenia - Rachunkowość - Środek trwały

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Nr Saldo wybranego konta wartość konta 010 050 080 030 140 310 501 601 527 550 111 801 802 162 1 2 3 4 5 6 7 Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Środki trwałe w budowie Inwestycje długo terminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Materiały Produkcja w toku Wyroby...

Środki trwałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku: kompletne, zdatne do użytku, przekazane do używania, przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa (w odróżnieniu od inwestycji), o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1roku. Zalicza się do nich: grunty, budynki, lokale, budowle, maszy...

Aktywa obrotowe - Zapasy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

B. AKTYWA OBROTOWE: B1 Zapasy-zapasy materiałów produkty w toku-produkcja w toku *półprodukty-coś co zostało wytworzone, zmagazynowane, ale nie jest jeszcze wyrobem gotowym, podle...

Aktywa trwałe - Bilans

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

A. BILANS W bilansie obowiązuje równowaga bilansowa. Granicą podziału aktywów jest długość ich ekonomicznej użyteczności (1rok-aktywa trwałe). A1Wartości niematerialne i prawne: *licencja-program komputerowy-prawo do legalnego użytkowania, *prawo do korzystania ze znaku towarowego. 1)wydatki na now...

Istota i wykorzystanie rachunku kosztów standardowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Istota i wykorzystanie rachunku kosztów standardowych Polega na planowaniu wzorowych (standardowych) standardów kosztów produktów przed rozpoczęciem produkcji na podstawie racjonalnie ustalonych norm zużycia , zasobów i postulowanych cen ich nabycia oraz na określeniu odchyleń miedzy kosztami standa...

Pasywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Pasywa: stanowią źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa; strukturę pasywów określa bilans; kryterium porządkującym pasywa w bilansie jest kryterium wymagalności (wymagalność pasywów oznacza termin ich zwrotu); pasywa w bilansie uszeregowane są generalnie wg rosnącego stopnia wymagalności. Pas...

Podstawowe poj_cia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Bilans-fotografia przedsiębiorstwa w ujęciu wartościowym (na dany dzień bilansowy). Lewa strona(aktywa)-majątek przedsiębiorstwa, Prawa strona (pasywa)-źródła finansowania majątku. Suma aktywów=suma pasywów. Bilans: dwustronne, syntetyczne...

Półprodukty i produkty w toku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

Półprodukty i produkty w toku Produkcja w toku: są to produkty rozpoczęte i niedokończone pod względem technologicznym; w ujęciu wartościowym jest to suma poniesionych kosztów na realizację tej produkcji; Produkty gotowe/wyroby gotowe: są to produkty które zostały wytworzone w danej jednostce i w t...

Rachunek kosztów normalnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych to historycznie 1-szy system rach. k-ów oparty na wzorcach. Przyjmow. w nim wzorce mają charakter ex-ante i są wykorzystywane w czynnościach planistycznych i kontrolnych. Stosowane. w nim wzorce k-ów określane są jako k-y normalne, a stanowiły ...