Dr inż. Irena Ickiewicz - strona 2

note /search

PINOP 13 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

27b Podatek od wydobycia kopalin Obowiązuje od 18.04.2012. Wpływy z podatku w 2012 to ok. 2,2 mld zł. Monopolistą płatności podatku jest KGHM Polska Miedź S.A. Stawki podatku zależne od średniej ceny miedzi i srebra (od 0,5% do 35% przy bardzo dobrej koniunkturze). Podatnikami nowego podatku mają b...

PINOP 14 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

29. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Został wprowadzony do systemu 01.01.2001. Podmiotami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby niemające osobowości prawnej, które dokonują przemieszczeń majątkowych. Płac...

PINOP 15 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne - także spółki cywilne i jawne osób fizycznych) mogą wybrać w 2012 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,  jeżeli w 2011 r. uzyskali: przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wył...

PINOP 16 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1400

Przedmiot opodatkowania. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (art. 17 "Ustawy o pod. doch. od osób fiz."): odsetki od pożyczek , odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątk...

PINOP 17 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

33. Podstawowe założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Głównymi przesłankami reformy podjętej od 1 stycznia 1999 r. reformy ubezpieczeń było dążenie do: Obniżenia kosztów pracy w przedsiębiorstwach (dzięki obniżeniu kosztów związanych z utrzymaniem pracownika miało wpłynąć na wzrost zat...

PINOP 18 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

34a. Składka na ubezpieczenie wypadkowe Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok składkowy. Rokiem składkowym w ubezpiecz...

PINOP 20 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

39. Ulga w opłacaniu składek dla rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Od 24 sierpnia 2005 roku obowiązuje ulga w składkach na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przez 24 miesiące osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą na własny rachunek po 24 sierpn...

PINOP 21 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

40. Warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych 40a Składka na emerytury pomostowe 41. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI OPŁACA SKŁADKI 42. FORMY I ZAKRES WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FP 43. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO OPŁACANIA S...

PINOP 22 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Rozwiązanie stosunku pracy Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców - w celu nabycia prawa do  tej emerytury -  musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. . Jednocześnie w niektórych przypadkach ...

PINOP 23 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Powstanie obowiązku płacenia składki na FP - obowiązek następuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 1) składkę na FP płaci się za czas trwania obowiązkowych ubezpieczeo: emeryt. i rentowych, 2) składkę ustala się od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w przelicz...