Dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma

note /search

Miejsce rynku w procesie gospodarowania i wskaźniki konkurencji - omów...

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2100

- Miejsce rynku w procesie gospodarowania - Wskaźniki koncentracji Składniki procesów gospodarowania: - działalność gospodarcza - sfera realna - procesy materialno-rzeczowe - stosunki ekonomiczne - sfera regulacyjna - procesy informacyjno-decyzyjne Miejsce rynku w procesach gospodarowania ...

Monopol - omówienie - Siła monopolisty

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

MONOPOL Charakterystyka monopolu Żródła powstania monopolu (bariery wejścia na rynek) Siła monopolisty - wskaźniki Monopol naturalny Regulacje Monopol a innowacje MONOPOL - gdy brak subsydiów to mamy do czynienia z czystym monopolem (popyt nie zależy od cen innych producentów) - duża liczba...

Struktury rynku i ich regulacje - opracowane pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1813

Cytat: 1. Wskaźniki koncentracji na rynku - wymienić, scharakteryzować i jakie informacje nam dają. 2. Przedstaw założenia i omów model konkurencji monopolistycznej. 3. Na podstawie wymyślonej przez Ciebie macierzy wpłat omów równowagę w sensie nasza. 4. "regulatory capture" 5. Omów funkc...

Regulacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

REGULACJE -ujmować coś w pewne normy i przepisy, porządkować i normować -dostosowywać wzajemne części jakiegoś mechanizmu, urządzenia, itp. -w celu prawidłowego jego funkcjonowania, doprowadzać coś do stanu prawidłowego -wpływać na prawidłowość czegoś Słowo „regulacja” z dwoma rodzajami czynnoś...

Teoria gier - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

OLIGOPOL 1. TEORIA GIER 1. gracze i ich posunięcia (konkurenci, na rynku musi być przynajmniej 2 graczy) 2. wyniki i wypłaty -pieniężna ( np.: osiągnięte zyski) -niepieniężna ( np.: zdobycze terytorialne) WAŻNE ZAŁOŻENIE: -Każdy gracz chce jak najlepiej dla siebie czyli maksymalizuje swoje zy...

Wzrost gospodarczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 140
Wyświetleń: 651

DOCHODY OSOBISTE(rozporządzenia): -wypłaty jakie dostają obywatele, dodane transfery przez Rząd i odjęte podatki. Wahania koniunktury = wahania PKB STOPA WZROSTU GOSPODARCZEGO: -to zmiana PKB do PKB z zakresu bazowego, może być też definiowana jako zmiana DN do DN w okresie bazowym δPKB/ PKBto ...

Pomoc państwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

POMOC PAŃSTWA JAKO ELEMENT POLITYKI KONKURENCJI UE W Europejskiej polityce konkurencji przyjmuje się definicję pomocy państwowej opartą na definicję WTo (światowej organizacji handlu) ale adoptowaną do warunków integracji. Za pomoc państwa uznaje się zatem, każdą interwencję ze strony państwa która...

Harmonizacja podatków w UE - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

Harmonizacja podatków w UE. Wpływ na działanie przedsiębiorstw. Harmonizacja podatków w UE zmierza do realizacji ogólnej zasady Unii tj. tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz minimalizowania niezbędnych kosztów dostosowawczych do wspólnych zasada podatkowych. Zgodnie z treścią 6 dyrektywy pop...

Integracja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1337

Integracja - jest to scalanie, proces tworzenia całości z drobnych części lub włączanie danego elementu do całości. (z def. Integracja). Wyróżnia się: 1. integrację regionalną 2. integrację gospodarczą 3. integrację społeczną 4. integrację polityczną Ad.1. Integracja regionalna polega na tym, ż...

Rada zarządzająca EBC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

RADA ZARZĄDZAJĄCA EBC Tryb podejmowania decyzji Tryb normalny - większość głosów (kworum), przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Tryb głosów ważonych - w sprawach dotyczących : Zmian wielkości kapitału EBC Udziałów w tym kapitale poszczególnych państw, Podziału