Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 2

Rachunek przepływów pieniężnych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASHFLOW) Są to przed., które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły 2 z 3 wielkości: 1)średnioroczne zatrudnienie-50osób 2)suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN 25euro 3)przychód netto ze sprzedaży towarów...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

WSKAŹNIKI FINANSOWE- działalność przed. jest związana z ciągłym procesem podejmowania i realizacji wielu różnorodnych decyzji charakteryzujących się zasięgiem i stopniem swobody działania. Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma podstawowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokonanie oceny, jego kondy...

Wskaźniki zadłużenia - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA: Wskaźnik zadłużenia aktywów: Wza informuje jaki udział w aktywach przed. stanowi zadłużenie, jest miarą ryzyka działalności przed. Im niższa wartość tym stopień zadłużenia przed. jest mniejszy. Im większy Wza tym mniejszy jest udział środków własnych finansujących działal...

Wskaźniki zyskowności - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚĆI Wskaźniki rentowności bazują na wielkości osiągniętego zysku, a wskaźniki deficytowości bazują na osiągniętej stracie. Zysk jest bowiem odzwierciedleniem efektywności podjętych decyzji inwestycyjnych oraz finansowych. Wskaźnik rentowności aktywów: Wroa określa zdolność ak...

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej - prezentacja

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie Autor: Prowadzący projekt inżynierski: Dr inż. Dariusz Fuksa Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynieri Nazwa katedry: Zarządzania i Ekonomiki w Przemyśle Miejsce i data prezentacji: Kraków, 2011. Plan pre...

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsi_biorstwa na wybr...

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie Autor: Mateusz Wlizło Prowadzący projekt inżynierski: Dr inż. Dariusz Fuksa Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynieri Nazwa katedry: Zarządzania i Ekonomiki w Przemyśle Miejsce i data prezentacji: Kraków, ...

Cele i obszary rachunkowości zarządczej - Szacowanie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Cele i obszary rachunkowości zarządczej. Celem rach zarządczej jest dostarczanie informacji odpowiadających potrzebom specjalnym menagerów wszystkich poziomów zarządzania oraz pracowników decydujących o przyszłości a także pomiar dokonań pozwalający na szacowanie oraz ocenę realizacji celu podmi...

Wykorzystanie rachunku kosztów standardowych - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

ISTOTA I WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW STANDARDOWYCH Rachunek ten polega na planowaniu wzorcowych (standardowych) kosztów produkcji na podstawie racjonalnie uzasadnionych form zużycia zasobów i postulowanych cen ich nabycia oraz na określeniu odchyleń pomiędzy kosztami standardowymi a kosztami ...

Istota sprawozdawczego rachunku kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

ISTOTA SPRAWOZDAWCZEGO RACHUNKU KOSZTÓW Dostarcza on informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego informacje o kosztach produktów dla wyceny zapasów oraz o kosztach do ustalenia wyniku działalności. Celem tego rachunku jest:  Określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zos...