Dr Henryk Ponikowski

note /search

Analiza współzależności cech- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

Analiza współzależności cech (analiza korelacji i regresji) zmienna dwuwymiarowa (x,y) Jeśli punkty układają się wzdłuż prostej to mówimy o korelacji liniowej. Jeśli wzdłuż paraboli to mówimy o korelacji krzywoliniowej. Jeśli są rozproszone to nie ma korelacji. TABLICA KORELACYJNA (przy szereg...

Charakterystyki liczbowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Wzrost w cm (x) f skumulowane 150-160 8 150-170 29 150-180 97 150-190 110 150-200 120 X X Czytamy: ile osób miało mniej niż „200” Szeregi przedstawiają strukturę wartości jaką przyjmuje dana zmienna w danej zbiorowości (rozkład wartości pewnej zmiennej w danej zbiorowości) Charakter ...

Miary asymetrii- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2429

Miary asymetrii. W wielu sytuacjach badanie średniego poziomu cechy i rozproszenia jej wartości nie wskazuje na istnienie różnic między analizowanymi zbiorowościami. Obserwacja rozkładów tych cech (histogramów) wyklucza natomiast podobieństwo...

Miary dyspersji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

MIARY DYSPERSJI. Miary dyspersji (zmienności, rozproszenia) charakteryzują stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy. Miary zmienności dzielimy na: - klasyczne     - pozycyjne Wariancja, Odchylenie standardowe Odchylenie przeciętne Klasyczny

Miary zmienności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

MIARY ZMIENNOŚCI 1. ROZSTĘP (różnica między skrajnymi wartościami) Min i max odnoszą się do tych wielkości spotykanych w próbie ! R = MAX - MIN 2. ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE (KWARTYLOWE) (* unikniemy sytuacji, że nie dostaniemy obrazu o rzeczywistej objętości) 3. ODCHYLENIE PRZECIĘTNE Jak kształt...

Prezentacja graficzna i tabelaryczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

T: Prezentacja graficzna i tabelaryczna Szereg statystyczny - uporządkowany rosnąco / malejąco ciąg wartości pewnej zmiennej Rodzaje (na podstawie przykładu): Jednostka - student Zbiorowość - wszyscy studenci Cecha - wzrost I - zbieranie danych II - uporządkowanie danych celu uzyskania szereg...

Zadania przygotowujące do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1239

ŚREDNIE 1. Oceny z egzaminu ze statystyki 10 studentów były następujące: 3, 5, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 3. Ile wyniosła średnia ocen? 2. Obserwacją objęto pracowników firmy prywatnej Z ze względu na wielkość gospodarstwa domowego. Efekty obserwacji pogrupowano w

Ekonometria - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonometria
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1750

5.2 Zapis korelacyjny modelu ekonometrycznego Oznaczenia 1. Para korelacyjna - para (R,R0) 2. Regularna para korelacyjna: para (R,R0), gdy współczynniki korelacji spełniają warunek - 0 . Pomiar zjawiska katalizy: -natężenie zjawiska katalizy: η = R2 - H, gdzie H - integralna pojemność inform...

Budowanie modeli ekonometrycznych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 973

. Określenie celu badania ekonometrycznego. Można udzielić trzech ogólnych odpowiedzi na pytanie w jakim celu prowadzi się badania ekonometryczne: w celu opisu mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel opisowy), oceny zbadanego wcześniej mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomi...

Metoda Pawłowskiego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonometria
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1400

Metoda Pawłowskiego W metodzie tej wybiera się taką kombinacje zmiennych objaśniających, która z jednej strony gwarantuje pewną z góry, ustaloną dokładność opisu zmiennej objaśnianej, z drugiej zaś ogranicza wzajemne skorelowanie zmienn...