Dr Helena Krupski - strona 2

Wulkanizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

  1 WULKANIZM      Magma przemieszczająca się ku górze w skorupie ziemskiej moŜe wydostawać się na  powierzchnię.  Przyczyną  ascenzji  magmy  jest  uwalnianie  się  z  niej  pary  wodnej  i  gazów  rozpuszczonych  i  utworzenie  mieszaniny  z  magmą.  Przy  zachwianiu  róŜnicy  między  ciśnienie...

Metamorfizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

  1 METAMORFIZM    METAMORFIZM   (gr metamorphosis – przeobra Ŝ enie)  to    zespół procesów prowadzących  do przeobraŜenia skał.   Polega  na  działaniu   temperatury  i  ci ś nienia   o  wartościach  wyŜszych  niŜ  na  powierzchni  Ziemi, niekiedy  takŜe na oddziaływaniu  czynników chemicznych ...

Trzęsienia ziemi-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

  1 TRZ Ę SIENIA ZIEMI  Trz ę sienie ziemi   – naturalny krótkotrwały wstrząs ośrodka skalnego pochodzący z głębi  Ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych po   powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu.  Trzęsienia mają swoje źródło we wnętrzu Ziemi.   Źródło to nazywamy  ogniskiem .     JeŜel...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

SKAŁY OSADOWE      Skały  osadowe   stanowi ą   5%  wagowych  skorupy  ziemskiej   (do  głębokości  16  km).   Pozostałe 95% przypada na skały magmowe i metamorficzne.   Skały  osadowe   pokrywaj ą   75%  powierzchni  Ziemi   –  dzięki  te...

Wietrzenie-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

  1 WIETRZENIE    Wietrzenie jest to   rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał pod wpływem czynników  egzogenicznych (np. insolacji, wody, powietrza, świata organicznego).     W zaleŜności od czynników biorących udział w procesie, wyróŜniamy:  Wietrzenie  fizyczne  (mechaniczne)  –   następuj...

Geologiczna działalność rzek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

  1 GEOLOGICZNA DZIAŁALNO ŚĆ  RZEK  Z  uwagi  na  posiadaną  energię  (masa  +  prędkość)  rzeka  wykonuje  pracę.  Praca  ta  przejawia się w działalności erozyjnej, akumulacyjnej i zdolności transportowej rzeki.  Większą część swojej energii rzeka zuŜywa na tarcie między cząsteczkami wody, na  ...

Geologiczna działalność lodowców

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1554

  1 Geologiczna działalno ść  lodowców    Lodowce miały i mają nadal duŜe znaczenie w kształtowaniu powierzchni skorupy ziemskiej.  Ich działalność związana jest z wysokimi górami i obszarami podbiegunowymi.   Lodowce i wieczne śniegi zajmują 10,5% powierzchni lądów, tj. prawie 16 mln km 2. Z teg...

Geologiczna działalność morza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1491

  1 GEOLOGICZNA DZIAŁALNO ŚĆ  MORZA    Geologiczna  działalność  morza  ma  zarówno  charakter  niszczący  –  erozyjny  jak  i  twórczy.  Erozja   przejawia  się  przede  wszystkim  oddziaływaniem  na  brzeg  i  dno  w  pobliŜu  brzegu. Jej przyczyną jest ruch wody morskiej. Są to:  •   pływy  – ...

Geologiczna działalność wiatru

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

  1 Geologiczna działalno ść  wiatru    OdróŜnia się dwojakiego rodzaju geologiczna działalność wiatru:  -  niszczącą (erozja eoliczna)  -  budującą (akumulacja eoliczna)    Pr ę dko ść   wiatru  zwi ę ksza  si ę   z  wysoko ś ci ą.  W    wysokich  górach  wiatry  są  tak  silne,  Ŝe  wywiewają  ...

Wybrzeża pierwotne - podział

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Wybrzeża pierwotne: fluwiogeniczne (ukształtowane przez procesy rzeczne) deltowe - delta Wisły, Nilu, Missisipi, Dunaju, Tygrysu estuariowe - ujscie Sekwany, Tamizy limanowe (jarowe) - wąskie prostopadłe do