Dr Hanna Dobaczewska

note /search

Sprzedaż przedsiębiorstwa i wniesienie do spółki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

prywatyzacja bezpośrednia Głównym założeniem prywatyzacji bezpośredniej jest stworzenie możliwości dokonywania szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych, określanych jako małe i średnie. Jest to zmiana formy własności przedsiębiorstw państwowych bez uprzedniej komercjalizacji. P...

Cechy charakterystyczne koncesji typu klasycznego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 665

cechy charakterystyczne koncesji typu klasycznego. Czyli francuskiego. Polegała na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecenia im i realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym. Cechy koncesji typu francuskiego: Jest umową ad...

Działania koordynacyjne i ekonomiczno-finansowe państwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

funkcje państwa w gospodarce. Działalność państwa w sferze gospodarczej, związana z realizacją polityki gospodarczej, przyjmuje postać działań: organizatorskich, koordynacyjnych, reglamentacyjnych, ekonomiczno-finansowych, nadzorczych, kontrolnych i ochronnych. Podział ten opiera się na przedmiocie...

Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 518

pojęcie prywatyzacji. W znaczeniu prawnym prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych oznacza świadomą i dobrowolną rezygnację przez państwo z własności przedsiębiorstwa państwowego na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych), podejmowaną w celu zmiany reżimu prawnego i finansowego...

Kotrola - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1204

KONTROLA Pojęcie kontroli i jej etapy W polskiej literaturze przyjmuje się wąską definicję kontroli. Kontrola jest to stwierdzenie stanów rzeczywistych, porównanie z stanami planowanymi, formułowanie zaleceń. Rozróżnia się pojęcie kontroli i nadzoru. Z pojęciem nadzoru pojawia się możliwość stos...

Wykład o motywacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1792

MOTYWACJA Motywacja jako funkcja kierowania W nauce i praktyce funkcjonuje wiele różnych definicji słowa „motywacja” . Wyróżniamy dwa podstawowe: podejście rezultatowe określa motywację jako pewien stan napięcia objawiający się chęcią działania, wywołany motywem, czyli prawdopodobnym pozytywnym ef...

Wykład o planowaniu

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

PLANOWANIE Planowanie w naturalny sposób pojawia się na początku działań kierowniczych w każdej racjonalnej działalności człowieka. Planowanie nie kończy się na opracowaniu planu, a później na realizacji tego planu. Funkcja planowania pojawia się również bardzo często w toku realizacji, a związki p...

Wykład - teoria decyzji

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TEORII DECYZJI Decyzja i proces decydowania Decydowanie, czyli podejmowanie decyzji, to szczególny przypadek dokonywania wyboru, który ma prowadzić do jakiegoś działania, przy czym wybór musi być dokonany w...

Twórcy nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1722

PREKURSORZY I TWÓRCY NAUKI O ZARZĄDZNIU Na przełomie XIX i XX wieku wyodrębniła się nauka o zarządzaniu jako samodzielna dyscyplina i dynamicznie rozwijała się w USA. W Europie intensywniejszy rozwój dyscypliny datuje się na okres II wojny światowej. Działania wojenne uświadomiły konieczność poszuk...

Wykład - teoria organizacji i kierowania

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 749

TEORIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Organizacja nie jest wytworem działalności naukowej. Organizacja istnieje tak długo, jak istnieje gatunek ludzki. Człowiek zmuszony jest działać w grupie w sposób zorganizowany. Organizacja istniała zawsze w praktyce społecznej. Dzięki organiz...