Dr Halina Laskowska - strona 7

Postępowania - rodzaje i omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

POSTANOWIENIA Jeżeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, są wydaje orzeczenie w postaci postanowienia. Ponieważ sąd wyrokiem rozstrzyga sprawę co do istoty (meritum), zatem wydaje postanowienie, jeżeli rozstrzyga o kwest...

Wykonanie zagranicznego orzeczenia sądowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

POSTEPOWANIE O WYKONANIE ZAGRANICZNEGO ORZCENIA SĄDOWEGO przedmiotem tego postępowania jest orzeczenie sądu zagranicznego w sprawach cywilnych należących w Polsce do drogi sądowej o ile nadaje się do realizacji w drodze egzekucji sądowej - te orzeczenia korzystają z tzw. skutku w postaci wykonalnoś...

Powództwa przciwegzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE Różnica między środkami zaskarżenia a powództwami przeciwegzekucyjnymi: środki zaskarżenia: można podnieść tylko zarzuty formalne, w toku postępowania. powództwa przeciwegzekucyjne: można podnieść zarzuty materialne, powoduje wszczęcie nowego postępowania rozpozna...

Powództwo wzajemne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1344

POWÓDZTWO WZAJEMNE Pozwany może od chwili doręczenia pozwu wytoczyć powództwo wzajemne- jest to środek merytorycznej obrony pozwanego w procesie cywilnym i tego punktu widzenia ma charakter defensywny. Z drugiej strony stanowi samodzielny sposób dochodzenia przez pozwanego roszczeń wzajemnych pozos...

Pozew, a powództwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

POZEW A POWÓDZTWO POZEW- jest to szczególnego rodzaju pismo procesowe, kwalifikowanym pismem procesowym. Definicje pisma procesowego zawiera art. 125 KPC - są to wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Kwalifikowany charakter...

Prawo do powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

PRAWO DO POWÓDZTWA Teorie dotyczące prawa do skargi MATERIALNE PRAWO DO SKARGI czyli uprawnienia osoby do żądania od konkretnej osoby właściwego zachowania się. Savigny, stosunek wynikający z naruszenia prawa odnosząc przy tym actio do uprawnieni...

Prawomocność orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

PRAWOMOCNOŚĆ Prawomocność formalna - art. 363 §1 KPC w świetle tego przepisu orzeczenia stają się prawomocne, jeżeli nie przysługuje, co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. W gruncie rzeczy ta definicja, która przejmowałaby te elementy z art. 363 §1 KPC do pojęcia prawomocności ...

Zabezpieczenie - przebieg postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, w wypadkach w których postępowanie może być wszczęte z urzędu- także z urzędu (art. 732) Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie Po uzyskaniu TW dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia gd...

Przebieg rozprawy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

PRZEBIEG ROZPRAWY rozprawa jest fazą procesu, w której następuje skompletowanie informacji o podstawie faktycznej sporu i stwierdzenie ich prawdziwości, celem odtworzenia na ich podstawie istotnych dla rozstrzygnięcia elementów stanu faktycznego sprawy i wydanie wyroku lub innego orzeczenia, kończą...

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH Art. 442 1 kc z upływem lat 3 od kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, nie później niż 10 lat od jej wyrządzenia, jeśli z przestępstwa dokonanego przez komornika to z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa; komornik jest zobowiązany do zawarc...