Dr Halina Laskowska - strona 6

Postępowania odrębne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE art.13 §2 w przypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy wg przepisów o postępowaniach odrębnych, sąd z urzędu decyduje o stosowaniu w toku postępowania przepisów o postępowaniach odrębnych , ich sto...

Postępowanie apelacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

POSTĘPOWANIE APELACYJNE Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem (termin ustawowy) Można jedynie przywrócić Jeśli strona zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencj...

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Art. 758.  Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Organami egzekucyjnymi są komornik i sąd rejonowy. Art. 758 określa właściwość funkcjonalną w oparciu o kryterium: sprawa egzekucyjna. sprawa egzekucyjna- rodzaj...

Postępowanie nakazowe i upominawcze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 672

. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE Cechy: uproszczone, przyspieszone; postępowanie o charakterze fakultatywnym. Orzeczenie w nim zapadłe to nakaz zapłaty , który z chwilą u...

Postępowanie pojednawcze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE Przedprocesowe postępowanie pojednawcze uregulowane w art. 184- 186, służy ugodowemu załatwianiu spraw przed formalnym wytoczeniem powództwa Mediacja jest przeprowadzana przez neutralnego względem stron mediatora, który nie ma uprawnień judykacyjnych a postępowanie pojedna...

Postępowanie przed sądem I instancji w postępowaniu nieprocesowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM realizacja zasady dyspozycyjności jest ograniczona. Na odcinku wszczęcia post. nieprocesowego obowiązuje zasada sformułowana w art. 506 kpc - sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, ale w w...

Postępowanie przed sądem I instancji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI Zasada dyspozycyjności obowiązuje również na odcinku orzekania przez sąd pierwszej instancji. Oczywiście w procesie, bo to jest ten modelowy tryb sądowego postępowania rozpoznawczego. Jeżeli chodzi o zakres orzekania sądu I instancji, to mamy takie dwa e...

Postępowanie upadłościowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE uregulowane w ustawie z 28.02.2003 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (weszło w życie 1.10 2003) zastąpiła dwa rozporządzenia Prezydenta RP z 24.10.1934 r Prawo upadłościowe i 24.10.1934 r. Prawi o postępow...

Postępowanie zabezpieczające.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

postępowanie zabezpieczające Od 05.02.06r. jest ono uregulowane w odrębnej części II kpc (część V Sad polubowny), w kt. to bardzo je rozbudowano i podkreślono jego strukturalną samodzielność. Celem tego postępowania jest udzielenie tymczasowe pomocy prawnej. Może być ono prowadzone w następujących...

Postanowienia pozasądowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

POSTANOWIENIA POZASĄDOWE Przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) sięga korzeniami do prawa rzymskiego; przetrwała czasy średniowiecza ale wykonanie wyroków nie było zrównane z wykonaniem wyroków sądów państwowych Pod zabiorami w Polsce zwana jednaniem, wykorzystywana w szerokim zakresie bo stanow...